XII SESJA RADY MIEJSKIEJ

2019-09-26

W czwartek 26 września br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Informacja w sprawie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej.
4) Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
5) Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych – sprawy bieżące.
6) Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku
7) Stopień realizacji inwestycji gminnych zaplanowanych w budżecie na 2019 r.
8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych działek na północ od ulicy Lokalnej (druk nr 121).
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice (druk nr 124).
10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminów określających zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 120).
11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia w sezonie 2019/2020 od Powiatu Gliwickiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 122).
12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r. (druk nr 123).
13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejonowego w Gliwicach. (druk nr 116).
14) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników Sądu Rejonowego w Gliwicach na okres kadencji 2020-2023 (druk nr 118).
15) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Okręgowego w Gliwicach (druk nr 117).
16) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników Sądu Okręgowego w Gliwicach na okres kadencji 2020-2023. (druk nr 119).
17) Sprawy organizacyjne.
18) Zamknięcie sesji.