XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

2019-10-24

W czwartek 24 października br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XIV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XII i XIII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych – sprawy bieżące.
 6. Środki zewnętrzne – wykorzystanie do finansowania inwestycji miejskich w bieżącym roku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" (druk nr 128).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 129).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania przez Gminę Pyskowice zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich (druk nr 136).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o. o. w Pyskowicach (druk nr 130).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata (druk nr 127).
 12. Informacja w sprawie oświadczeń majątkowych Przewodniczącej Rady i Burmistrza Miasta
 13. Sprawy organizacyjne.
 14. Zamknięcie sesji.