XLI SESJA RADY MIEJSKIEJ

2017-11-23

W czwartek 30 listopada br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 

I.  Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II.  Przedstawienie porządku obrad.

 

III.  Przyjęcie protokołu z  XL sesji Rady Miejskiej.

 

IV.  Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Pyskowice w roku szkolnym 2016/2017.

 

VII.  Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego,

3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla terenów pokolejowych przy ul. Wolności,

4) zasad udzielania dotacji na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pyskowice na terenach nie objętych granicami Aglomeracji Gliwice,

5) określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pyskowice,

6) określenia stawek podatku o środków transportowych na terenie Gminy Pyskowice,

7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Pyskowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego w Pyskowicach,

8) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 5 w Pyskowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 5 w Pyskowicach,

9) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach,

10) nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich z siedzibą w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1,

11) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.,

12) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”,

13) szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

14) zmiany uchwały nr XL/296/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup myjni automatycznej do pracowni endoskopowej dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o,

15) zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach,

16) określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych,

17) zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

18) dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r.

 

VIII.  Sprawy organizacyjne.

 

IX.  Zamknięcie sesji.