XLII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

2022-02-24

W czwartek, 3 marca br., w sali sesyjnej urzędu miejskiego (parter) o godz. 18.00, odbędzie się XLII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Informacja w sprawie protokołów z XL i XLI sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.

6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2021.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych poprzez wniesienie ich jako wkładu niepieniężnego (aportu) do SIM Śląsk Północ z o.o z siedzibą w Lublińcu (druk nr 417).

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za korzystanie z toalet publicznych (druk nr 406).

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania p.n.: „Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż drogi powiatowej Nr 2905S ul. Gliwickiej w Pyskowicach - dokumentacja projektowa” (druk nr 407).

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Pyskowice (druk nr 413).

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminów targowisk na terenie miasta Pyskowice (druk nr 414).

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (druk nr 415).

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zniesienia statusu pomników przyrody (druk nr 416).

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych (druk nr 418).

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. (druk nr 410).

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027 (druk nr 411).

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej (druk nr 412).

18. Sprawy organizacyjne.

19. Zamknięcie sesji.