XLIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

2018-01-18

W czwartek 25 stycznia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XLII sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Informacja o realizacji zadań  z zakresu promocji miasta i współpracy z miastami partnerskimi - plan na 2018 rok.

 

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2018 roku przez Powiat Gliwicki,

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia,

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych,

4) wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

5) wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Pyskowice dopłat do kapitału rezerwowego w Spółce „Zaolszany Sp. z o.o.”,

6) sprostowania oczywistej omyłki w Uchwale nr XXLII/333/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu miasta na 2018 r.,

 

VIII. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej za rok poprzedni.

 

IX. Sprawy organizacyjne.

 

X.   Zamknięcie sesji.