XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ

2018-02-16

W czwartek 22 lutego br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XLIII sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Pyskowice z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę za rok 2017.

 

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Młyńskiej,

2) podziału miasta Pyskowice na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat,

4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,

5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej,

6) zmiany uchwały nr V/37/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania,

7) zatwierdzenia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyskowice na lata 2017 - 2032",

8) przyjęcia Raportu wykonania „Programu Ochrony Środowiska Gminy Pyskowice” za lata 2016 – 2017,

9) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania p.n. "Poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach - dokumentacja projektowa",

10) podjęcia współpracy Gminy Pyskowice z partnerami projektu pn. „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim”,

11) uchylenia uchwały nr XLIII/341/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r.,

12) dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r.,

13) dokonania zmian budżetu miasta na 2018 r..

 

VIII. Sprawy organizacyjne.

 

IX. Zamknięcie sesji.