XV SESJA RADY MIEJSKIEJ

2019-11-25

W czwartek 28 listopada br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:
1) Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przedstawienie porządku obrad.
3) Informacja w sprawie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
4) Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
5) Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych – sprawy bieżące.
6) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez gminę Pyskowice w roku
szkolnym 2018/2019.
7) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pyskowice (druk nr 139).
8) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XV/105/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Pyskowice zmienionej Uchwałą nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 141).
9) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 144).
10) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup defibrylatora dla oddziału wewnętrznego Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. (druk nr 140).
11) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok (druk nr 145).
12) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2019 r. (druk nr 146 ).
13) Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027 (druk nr 147).
14) Informacja z urzędów skarbowych dot. złożonych oświadczeń majątkowych.
15) Sprawy organizacyjne.
16) Zamknięcie sesji.