XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

2020-01-27

W środę 29 stycznia, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 15.30, odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

2. Przedstawienie porządku obrad.

 

3. Informacja w sprawie protokołu z XVI sesji Rady Miejskiej.

 

4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych -  sprawy bieżące. 

 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim w sprawie finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach przez Powiat Gliwicki w 2020 roku.

 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Miasta Pyskowice do kategorii dróg gminnych.

 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości i ustalenia stawki opłaty dla tych nieruchomości.

 

10. Sprawy organizacyjne.

 

11. Zamknięcie sesji.