XXIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

2020-08-20

W czwartek, 27 czerwca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja
    z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie
   Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.  
6. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego oraz ocena wykonanych w 2020 r.
    remontów w placówkach oświaty i kultury.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania
    członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pyskowicach oraz szczegółowych warunków jego 
    funkcjonowania (druk nr 226).
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
    pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (druk 227).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Pyskowice do realizacji Programu
    „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 realizowanego ze środków
    Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (druk nr 228).
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
     Gminy Pyskowice (druk nr 237).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w
      zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
      odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
      odpadami komunalnymi (druk nr 238).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa 
     drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Pyskowice (druk nr 235).
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Pyskowice
      dopłat do kapitału rezerwowego w Spółce Zaolszany sp. z o.o. (druk nr 236).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
      zabudowanej (druk nr 225).
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
     (druk nr 229).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych (druk
    nr 230).
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek oznaczonych numerami
     493/10 oraz 495/10 (druk nr 231).
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Pyskowicach w
    rejonie obrębu Mikuszowina (druk nr 232).
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr
    234).
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r. (druk nr 233).
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odwołania radnego Błażeja Kupskiego ze składu osobowego Komisji Inwestycji i Budżetu Rady Miejskiej w Pyskowicach (druk nr 239).
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania radnego Błażeja Kupskiego w skład Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Pyskowicach (druk nr 240).
23. Sprawy organizacyjne.
24. Zamknięcie sesji.