Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH

2020-10-21

W czwartek, 22 października br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja w sprawie protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.  
6. Oświetlenie na terenie miasta – stan obecny, plany remontowe i inwestycyjne.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na dofinansowanie zakupu lampy operacyjnej do sali cesarskiego cięcia dla Szpitala w Pyskowicach Sp z .o.o (druk nr 248)  .
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” (druk nr 253).
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Gliwice przy realizacji zadania polegającego na ponownym wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Gliwice (druk nr 255). 
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta Pyskowice (druk nr 250).
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 251).
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr 252).
13. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021-2023 (druk nr 257).
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2020 r. (druk nr 254).
15. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 (druk nr 256).
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Rady Seniorów Miasta Pyskowice i nadania jej statutu (druk nr 249).

17. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta  w sprawie oświadczeń majątkowych.

18. Sprawy organizacyjne.

19. Zamknięcie sesji.

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Śląskie, Unia Europejska - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne
Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę