XXXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

2021-06-17

W czwartek, 24 czerwca br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXXII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą  szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji.
 7. Raport o stanie gminy Pyskowice za rok 2020 – debata nad przedstawionym raportem.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice wotum zaufania (druk nr 331).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za rok 2020 (druk 329).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 r.  (druk nr 332).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Pyskowice na rok szkolny 2021/2022 (druk nr 335).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/283/2021 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania w 2021 roku dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany systemów grzewczych (druk nr 330).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Pyskowice i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (druk nr 336).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 rok (druk nr 333).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2027 (druk nr 334).
 16. Sprawy organizacyjne.
 17. Zamknięcie sesji.