XXXVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

2021-11-19

W czwartek, 25 listopada br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych – sprawy bieżące.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych przez Gminę Pyskowice w roku szkolnym 2020/2021.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok” (druk nr 369).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pyskowice na lata 2021-2037 (druk nr 372).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Pyskowicach w rejonie ulic Wrzosowej, Zaolszany, i Gliwickiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 358).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (druk nr 359).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata (druk nr 362).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr 363).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej jej użytkownikowi wieczystemu (druk nr 364).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2021 r. (druk nr 373).
 15. Rozparzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2027 (druk nr 374).
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Pyskowice (druk nr 365).
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych (druk nr 366).
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach (druk nr 367).
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej w Pyskowicach przeprowadzenia kontroli (druk nr 368).
 20. Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Gospodarki Komunalnej kontroli w zakresie „Akcji Zima 2020/2021”.
 21. Sprawy organizacyjne.
 22. Zamknięcie sesji.