ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA - ZMIANY W PRZEPISACH PRAWA

2009-11-16

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach ponownie informuje, że w wyniku zmian wprowadzonych ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz.1654) od 1 listopada 2009 r. przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie dołączenie do wniosku zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

W dniu 16 października 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2009 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (Dz. U. Nr 163, poz. 1305), w którym określona została forma opieki medycznej oraz wzór zaświadczenia lekarskiego niezbędnego przy ubieganiu się po 31 października 2009 r. o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka oraz o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Zgodnie z ww. rozporządzeniem formą opieki medycznej są świadczenia zdrowotne udzielane w ramach: 1) podstawowej opieki zdrowotnej; 2) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych; 3) leczenia szpitalnego.

Do pobrania: Wzór zaświadczenia zgodny z załącznikiem do ww. rozporządzenia