Zapraszamy do konsultacji społecznych w sprawie wieloletniego programu ochrony środowiska

2021-11-19

Samorząd Pyskowic rozpoczął konsultacje w sprawie „Programu ochrony środowiska dla gminy
Pyskowice do roku 2025 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2029”. Potrwają do 24 listopada br. W tym terminie mieszkańcy będą mogli zapoznać się projektem dokumentu oraz złożyć uwagi i wnioski.

Rysunek: Czarne logo Pyskowic w otulinie zielonych liści. Napis na zielono: u góry Program Ochrony Środowiska, u dołu Konsultacje dla mieszkańców. Tło białe.

Program ma na celu określenie wytycznych działań na rzecz poprawy środowiska przyrodniczego gminy. Przyjęte rozwiązania przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju,
gospodarowania zasobami przyrodniczymi w zakresie trzech kapitałów: ludzkiego, ekologicznego i ekonomicznego.

Z projektem dokumentu można zapoznać się do 24 listopada br. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędą Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.bip.pyskowice.pl.

Ewentualne uwagi i wnioski do projektu można składać w tym samym terminie - do 24 listopada br. w formie:

  1. pisemnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
  2. drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
  3. ustnie do protokołu sporządzonego przez pracownika Urzędu Miejskiego w Pyskowicach,
  4. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Pyskowice.