Zapraszamy do zapoznania się z projektem studium zagospodarowania przestrzennego Pyskowic

2022-07-06

Od 6 do 28 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w pok. nr 334 (II piętro), w godzinach urzędowania będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pyskowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z dokumentem i zabraniem głosu w dyskusji na jego temat.

grafika przedstawiająca zarys Pyskowic na mapie, logo Pyskowic i treść zgodną z informacją zamieszczoną na www

Ponadto projekt dostępny jest w wersji online w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.pyskowice.pl/bipkod/14316979

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w wyłożonym projekcie studium odbędzie się 21 lipca br. o godzinie 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3.

Każdy zainteresowany ma prawo złożenia uwag do projektu studium. Należy jednak pamiętać aby zostały złożone na piśmie i skierowane do Burmistrza Miasta Pyskowice z podaniem swojego imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu, z podaniem adresu zamieszkania albo siedziby oraz z oznaczaniem nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 19 sierpnia br. włącznie.

Uwagi do projektu studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko, mogą być wnoszone:

  1. w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice,
  2. ustnie do protokołu podczas dyskusji publicznej oraz w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji, pok. 334 (II piętro), w godzinach urzędowania, Urzędu Miejskiego w Pyskowicach,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, na adres e-mail: gmpyskowice@pyskowice.pl.
    Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Pyskowice.

Szczegółowe informacje dotyczące wyłożenia projektu studium oraz KLAZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Ogłoszeniu nr RO.0050.039.2022 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 27 czerwca 2022 r. (link)