Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Na co idą moje pieniądze
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ

2016-11-14

W związku z zamiarem powołania komisji konkursowej do oceny ofert składanych na realizację zadań publicznych w 2017 roku, realizowanych w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach ww. komisji. Szczegóły oraz Formularz Zgłoszeniowy dostępne są w zakładce: Organizacje pozarządowe/Aktualności.

W pracach komisji konkursowej mogą brać udział:

 • osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje/podmioty biorące udział w konkursie,
 • osoby, które nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,
 • korzystają w pełni z praw publicznych.

W/w kryteria należy spełnić łącznie.

 

Zadania komisji konkursowej są następujące:

 • przygotowanie ogłoszeń konkursowych,
 • ocena i opiniowanie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszonego konkursu,
 • przygotowanie opinii odnośnie wyboru ofert oraz proponowanie rozdziału środków planowanych w danym konkursie, pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert,
 • przygotowanie stosownej dokumentacji.

 

Zgłoszenia przedstawicieli organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej, następuje na podstawie złożonego formularza ( załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) zgłoszenia, który dostępny jest:

 • na stronie internetowej „Organizacje pozarządowe” ---> „Współpraca z organizacjami pozarządowymi” ---> „Aktualności”
 • w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok. 103 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3

 

Formularz zgłoszenia należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2016r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu Miejskiego w Pyskowicach).

 

Wszelkich informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok. 103 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. /32/ 332 60 78.

 

Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Miasta Pyskowice w drodze Zarządzenia.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę