ZMIANA LOGO MIASTA PYSKOWICE

2019-07-24

Pyskowice, tak jak większość miast i instytucji, posiada swoje logo, czyli graficzny znak identyfikacyjny i promocyjny. Pierwotny projekt powstał w 2009 r. i przedstawia dwie zwrócone do siebie twarze, obdarzające się nawzajem uśmiechem.
W związku z podjętymi działaniami zmierzającymi do opracowania spójnej identyfikacji wizualnej Urzędu Miejskiego i przeprowadzeniu w tym celu analizy marki, dostrzeżono potrzebę odświeżenia logo. Uproszczeniu ulegała zarówno sygnatura, która w formie dwóch zwróconych do siebie twarzy, nawiązuje do herbu Pyskowic, jak i czcionka w nazwie „PYSKOWICE". Szczegółowe informacje dotyczące logo miasta Pyskowice dostepne są w zakładce: Prezentacja Gminy/Herb i logo

ZMIANA LOGO MIASTA PYSKOWICE

Kto może używać loga (podmioty uprawnione):
- organy Gminy Pyskowice, czyli Burmistrz Miasta i Rada Miejska;
- Urząd Miejski w Pyskowicach;
- jednostki organizacyjne Gminy Pyskowice;
- radni Rady Miejskiej w Pyskowicach w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu.

Inne podmioty:
Inne podmioty mogą używać loga po wcześniejszym uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta Pyskowice, na podstawie wniosku zawierającego opis i okoliczności wykorzystania loga. Wydanie zgody jest nieodpłatne. Wydaje się ją na czas określony, jednak nie dłużej niż na rok. Po upływie tego okresu, należy wystąpić o ponowną zgodę na użycie loga. W przypadku złamania warunków, na podstawie których zgoda została udzielona Burmistrz Miasta Pyskowice może cofnąć przyznaną zgodę.


Podstawowe zasady stosowania loga:
Ogólne zasady stosowania loga Pyskowic, wzór i proporcje loga, w postaci identyfikacji wizualnej „manual", dostępne są na stronie internetowej www.pyskowice.pl (po kliknięciu w ikonkę loga znajdującą się w prawym, górnym rogu) oraz w załączniku nr 11 do wspomnianej uchwały.

  1. Loga należy używać tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z zasadami zawartymi w tzw. „manualu";
  2. Nie dopuszcza się żadnych modyfikacji loga;
  3. Logo nie może być częścią żadnego innego znaku graficznego;
  4. Logo może być używane:
  • podczas uroczystości krajowych i zagranicznych, których Gmina Pyskowice jest organizatorem, współorganizatorem, uczestnikiem lub nad którymi patronat sprawuje Burmistrz Miasta Pyskowice;
  • podczas wydarzeń o charakterze sportowym, kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i rekreacyjnym, organizowanych lub wspieranych finansowo czy rzeczowo przez Gminę Pyskowice;
  • jako element graficzny publikacji wydawanych lub wspieranych finansowo przez Gminę Pyskowice i jej jednostki organizacyjne;
  • jako element dekoracyjny na upominkach i materiałach promocyjnych związanych z Pyskowicami.

      5. W przypadku stosowania loga razem z herbem Pyskowic, znaki te umieszcza się w odpowiednim
          oddaleniu tak, aby nie zakłócić jasności przekazu;
      6. Logo można umieszczać na stronach internetowych wraz z podaniem odnośnika do strony
          www.pyskowice.pl;
      7. Nie można umieszczać loga w publikacjach i witrynach, których zawartość, treść lub funkcjonowanie
          jest niezgodne z prawem lub narusza dobre obyczaje;
      8. Obowiązek dbania o prawidłowe stosowanie loga spoczywa na podmiotach go stosujących.