AKCJA ZIMA

2008-01-30

W połowie sezonu zimowego, mimo, że „zimy” tej zimy niewiele gmina Pyskowice jest do usuwania jej ewentualnych skutków w pełni przygotowana. Przedstawiamy zatem realizację „Akcji zima 2007/08”

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego w październiku 2007 roku wykonawcami zimowego utrzymania dróg zostało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej, natomiast chodników Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. z Pyskowic.

 

Ogółem na zimowe utrzymanie ulic i chodników w okresie 06.11.2007 r. - 31.03.2008 r. przeznaczona została kwota 180.000,00 zł , z czego w budżecie miasta na rok 2007 - 11.000,00 zł. , a w budżecie miasta na rok 2008 -  169.000,00 zł.         

 

Ulice podzielone zostały według 3 standardów zimowego utrzymania w oparciu o zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.10.1994 roku. Odśnieżanie i posypywanie ulic odbywało się z zachowaniem norm stosowania środków chemicznych określonych w Zarządzeniu nr 320/2001 Wojewody Śląskiego z dnia 14 sierpnia 2001 roku. Niedopuszczalne jest stosowanie żużla wielkopiecowego oraz paleniskowego jako materiału szorstkiego do prowadzenia akcji.

 

Akcją zimową objętych jest:

  • 20,819 km ulic o I standardzie zimowego utrzymania,
  • 12,300 km ulic o II standardzie zimowego utrzymania,
  •  9,440 km ulic o III standardzie zimowego utrzymania,
  • 19.928 m² chodników miejskich w tym również targowisko miejskie

W listopadzie i grudniu ubiegłego roku krótkotrwałe opady śniegu oraz niewielkie spadki temperatury nie spowodowały poważniejszych zakłóceń w ruchu pieszym i kołowym. Chodniki były odśnieżane i posypywane przez 19 dni w listopadzie i 3 dni w grudniu, natomiast ulice w listopadzie przez 19 dni a w grudniu przez 8.

 

Dotychczasowy łączny koszt prowadzenia akcji zimowej na chodnikach i ulicach miejskich w opisanym okresie wyniósł 73.398,20 zł. ,w tym koszt zimowego utrzymania ulic stanowiła kwota  70.500,11 zł , a chodników kwota 2.898,09 zł.

 

Usuwanie skutków spowodowanych warunkami zimowymi w sezonie 2007/2008 na terenie Miasta Pyskowice prowadzone jest zgodnie z planem operacyjno-technicznym opracowanym przez Gminę, uzgodnionym z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Celem powyższego planu jest koordynacja działań w razie zagrożenia kryzysowego spowodowanego obfitymi opadami śniegu lub innymi krytycznymi warunkami atmosferycznymi mającymi wpływ na przejezdności dróg publicznych wszystkich kategorii na terenie Gminy Pyskowice oraz bezpieczeństwo ruchu. Powyższy dokument po uzgodnieniu został przesłany do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach oraz Centrum Ratownictwa Gliwice.