INFORMACJA DOTYCZĄCA STANU FINANSOWEGO GMINY

2018-10-16

W związku z rozpowszechnianymi w ostatnim czasie w Pyskowicach nieprawdziwymi informacjami na temat sytuacji finansowej miasta, informujemy, że kondycja finansowa Gminy Pyskowice jest dobra i stabilna. Posiadamy nadwyżkę operacyjną, która oznacza, że Gmina zachowuje płynność finansową, ma możliwości spłaty zadłużenia oraz może inwestować – w ostatnich latach Gmina w każdym roku osiągała nadwyżkę operacyjną. Wskaźnik płynności finansowej w ostatnich latach wynosił powyżej 1 co oznacza, że Gmina posiadała w każdym momencie środki na pokrycie zobowiązań. Również indywidualny wskaźnik zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych jest korzystny – w ostatnich latach osiągał poziom powyżej 6.

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 1.823.070,60 zł. Jest to zadłużenie z 2017 r. W 2018 r. podpisano umowę kredytową na kwotę 5.040.000,00 zł. Kredyt zaplanowano przede wszystkim na pokrycie wkładu własnego w planowanych inwestycjach finansowanych z udziałem środków unijnych. Planowane wydatki majątkowe to kwota 35.048.033,15 zł. Wykorzystanie kredytu - 0,00 zł. Zobowiązań wymagalnych Gmina nie posiada, co oznacza, że z żadnymi płatnościami nie zalega.