KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

2013-11-22

Zachęcamy dzieci z pyskowickich przedszkoli, szkół podstawowych, młodzież gimnazjalną, podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Pyskowice do udziału w konkursie na najciekawszą szopkę bożonarodzeniową. Prace należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, pok. 102 do 13 grudnia br.

REGULAMIN KONKURSU:

 

§ 1

cel konkursu

Celem konkursu jest:

- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży,

- inspirowanie do pracy twórczej,

 

§ 2

organizator

Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice

 

§ 3

uczestnicy

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat z pyskowickich przedszkoli, szkół podstawowych, podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci na terenie Gminy Pyskowice.

 

§ 4

tematyka konkursu i forma prac

Przedmiotem konkursu są szopki bożonarodzeniowe wykonane samodzielnie przez uczestników konkursu. Dopuszcza się prace wykonane zbiorowo. Prace powinny mieć formę przestrzenną. Dopuszczalna jest płaskorzeźba (nie przyjmujemy form płaskich). Do budowy nie wolno wykorzystywać elementów gotowych np. figurek. Wymiary prac dowolne.

 

§ 5

termin i warunki uczestnictwa

Prace należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102, w terminie od dnia 25 listopada do dnia 13 grudnia 2013r.Do szopki należy dołączyć informację zawierającą: imię, nazwisko, wiek autora, klasę i nazwę szkoły/placówki.Prace dostarczone po terminie nie będą ocenianePrace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji w gazecie lokalnej i na stronie internetowej.Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej i w lokalnej prasie.

 

§ 6

ocena prac

Jury konkursu zwane dalej Komisją Konkursową zostanie utworzone przez pracowników Urzędu Miejskiego. Kryteriami oceny prac konkursowych będą:

- twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,

- ogólna estetyka wykonania pracy,

Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję. Prace zostaną ocenione w 4 kategoriach wiekowych:

- I kategoria – dzieci  w wieku 6 - 7 lat

- II kategoria – dzieci w wieku 8 - 9 lat

- III kategoria – dzieci w wieku 10 -12 lat

- IV kategoria – młodzież gimnazjalna (13 -15 lat)

Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

§ 7

nagrody

Zwycięzcy miejsc I - III w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

§ 8

rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników nastąpi 20 grudnia 2013r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie: www.pyskowice.pl

 

§ 9

uwagi końcowe

Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.