KONKURS PLASTYCZNY "SPEŁNIAM SWOJE MARZENIA"

2012-05-08

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w konkursie plastycznym pt. "Spełniam swoje marzenia". Uczestnicy konkursu wykonują prace dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie). Szczegóły w regulaminie oraz w Wydziale KSiSS Urzędu Miejskiego pok. 102, tel. (32) 332 60 77. Prace należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102, do 31 maja 2012r. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody!

REGULAMIN


§ 1
cel konkursu

Celem konkursu jest:
- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży,
- inspirowanie do pracy twórczej,
- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

 

§ 2
organizator

Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice


§ 3
uczestnicy

W konkursie mogą brać udział dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci na terenie Gminy Pyskowice.

 

§ 4
technika i forma prac

1.Temat konkursu plastycznego: „Spełniam swoje marzenia"
2.Uczestnicy konkursu wykonują pracę dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.). Wymiar papieru: A- 4.
3.Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
4.Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.


§ 5
termin i warunki uczestnictwa

1.Prace należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102, w terminie od dnia 07 do 31 maja 2012r.
2.Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, wiek autora, klasę i nazwę szkoły/ placówki.
3.Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane
4.Prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji w gazecie lokalnej i na stronie internetowej.
5.Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej i w lokalnej prasie.


§ 6
ocena prac

1.Jury konkursu plastycznego zostanie utworzone przez pracowników Urzędu Miejskiego zwane dalej Komisją Konkursową
2.Kryteriami oceny prac konkursowych będą:
- twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,
- ogólna estetyka wykonania pracy,
- stopień opanowania technik plastycznych.
3.Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję,
4.Prace zostaną ocenione w 4 kategoriach wiekowych:
- I kategoria - dzieci do lat 5
- II kategoria - dzieci w wieku 6 - 7 lat
- III kategoria - dzieci w wieku 8 -10 lat
- IV kategoria - dzieci w wieku 11-13 lat
5.Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

§ 7
nagrody

Zwycięzcy miejsc I - III w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.


§ 8
rozstrzygnięcie konkursu

Ogłoszenie wyników nastąpi 6 czerwca 2012r. Wyniki i data rozdania nagród zostaną opublikowane na stronie: www.pyskowice.pl


§ 9
uwagi końcowe


1.Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu
2.Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.


Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.