KONSULTACJE SPOŁECZNE – ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

2015-09-30

Informujemy, iż prowadzone są obecnie konsultacje projektu ,,Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”. W związku z powyższym zapraszamy wszystkie działające lokalnie organizacje do zapoznania się z projektem i ewentualnego wniesienia uwag czy też propozycji zmian w prezentowanym opracowaniu. Propozycje i uwagi prosimy wnosić do dnia 10.10.2015 roku na adres: ksiss@pyskowice.pl, w.szustakowski@pyskowice.pl. Więcej informacji o konsultacjach: Organizacje Pozarządowe/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi/ Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych.