KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2019 ROKU

2019-03-13

W okresie od 4 lutego do 26 kwietnia 2019 roku przeprowadzona zostanie na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa. Termin wyznaczony dla mieszkańców miasta Pyskowice to 18-20 marzec br.

Kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w Gliwicach w Wojskowej Komendzie Uzupełnień przy ul. Zawiszy Czarnego 7.
Celem kwalifikacji wojskowej, którą zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzają wojewodowie przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast), jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób objętych kwalifikacją, tj. zakwalifikowanie do jednej z czterech kategorii zdolności: A, B, D lub E, założenia ewidencji wojskowej, a także rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.
W tym roku kwalifikacją wojskową zostali objęci mężczyźni urodzeni w 2000 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które wcześniej zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Na kwalifikację zostały wezwane także kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych, i na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół, lub kierunków. Do kwalifikacji wojskowej mogą się stawić również ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 rok życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 rok życia.


Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
  2. dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej – o ile posiada;
  3. aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy);
  4. dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Uregulowany stosunek do służby wojskowej umożliwi w przyszłości staranie się o podjęcie pracy w służbach mundurowych oraz ułatwi postępowanie przed instytucjami finansowymi.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kwalifikacji wojskowej proszę dzwonić do Wydziału Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach - kontakt telefoniczny: 32/33 260 21.