KWIETNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2017-04-21

W czwartek 27 kwietnia, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 14.30, odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z XXXII i XXXIII sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016.

 

VII. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach za rok 2016 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

 

VIII. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i informacja na temat potrzeb związanych z realizacją zadań.

 

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice dla obszaru strefy komercyjnej, położonego po wschodniej stronie ul. Gliwickiej;

2) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej;

3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;

4) wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu;

5) regulaminów targowisk na terenie miasta Pyskowice;

6) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu;

7) przyjęcia „Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Pyskowice”;

8) dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r..

           

X. Sprawy organizacyjne.

 

XI. Zamknięcie sesji.