NOWA LOKALIZACJA PUNKTU KONSULTACYJNEGO DLA RODZIN Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

2009-02-16

W celu lepszej realizacji poszczególnych zadań oraz ułatwienia mieszkańcom dostępu do świadczonej przez miasto pomocy, w styczniu br. przeniesiony został Punkt Konsultacyjny mający dotychczas siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 2, do Ośrodka Rozwiązywania Problemów Uzależnień mieszczącego się przy ul. Paderewskiego 5 (budynek Żłobka).

Skomasowanie w jednym miejscu realizacji różnych usług i zadań w tym samym obszarze tematycznym, jakim jest uzależnienie, niewątpliwie ułatwi mieszkańcom rozwiązywanie problemów oraz uzyskanie kompleksowej pomocy.

W Ośrodku odbywają się posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz badania biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W jego strukturach działa, zarówno Punkt Konsultacyjny dla rodzin dotkniętych problemami alkoholowymi i przemocą oraz osób uzależnionych od alkoholu, jak również Punkt Konsultacyjny Stowarzyszenia MONAR świadczący pomoc w zakresie używania środków psychotropowych.

 

Zadaniem punktów jest:

• udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej

• motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego,

• motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,

• udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym poprzez zajęcia grupowe

• rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy

• inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej

• gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.

 

Ośrodek czynny jest w godzinach popołudniowych zgodnie z następującym harmonogramem:
PUNKT KONSULTACYJNY D/S ALKOHOLOWYCH:
poniedziałek i środa 17.00 do 19.00
piątek 17:00 do 18:00
udzielane są porady w zakresie pomocy psychologicznej dla rodzin z problemami alkoholowymi, sposobów zapobiegania przemocy oraz indywidualne konsultacje dla osób pijących szkodliwie i uzależnionych od alkoholu.
wtorek 15:00 do 19:00
udzielane są porady prawne
poniedziałek i piątek 17:00 do 19:00
prowadzone są zajęcia edukacyjno-motywujące w tematyce uzależnienia od alkoholu nakierowane na motywowanie do leczenia oraz wspieranie abstynencji po zakończonym leczeniu odwykowym dla osób uzależnionych od alkoholu.
czwartek 16:00 do 19:00
prowadzone są zajęcia edukacyjne dla członków rodzin osób uzależnionych od alkoholu i
ofiar przemocy w rodzinie.
PUNKT KONSULTACYJNY - STOWARZYSZENIE MONAR:
środa 14:30 - 17:30

udzielane są porady i konsultacje

 

Oferowane usługi, porady, konsultacje są BEZPŁATNIE!
Wszystkich potrzebujących pomocy serdecznie zapraszamy.

Gwarantujemy fachową obsługę i dyskrecję!