„O CZYM MARZYLI MOI RODZICE, DZIADKOWIE 25 LAT TEMU?”

2015-03-31

W związku z obchodami jubileuszu 25-lecia samorządu gminnego oraz upamiętnienia pierwszych, w pełni demokratycznych wyborów samorządowych, zachęcamy dzieci z pyskowickich przedszkoli, szkół podstawowych, młodzież gimnazjalną, podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Pyskowice do udziału w konkursie plastycznym pt. „O czym marzyli moi rodzice, dziadkowie 25 lat temu?". Prace należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102 do 30 kwietnia br. lub wysłać na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, wydział KSiSS, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice.

REGULAMIN

 

§ 1
cel konkursu

Cel konkursu:
- obchody jubileuszu 25–lecia samorządu gminnego,
- upamiętnienie pierwszych, w pełni demokratycznych wyborów samorządowych,
- przypomnienie dzieciom i młodzieży niedawnej historii Polski; ograniczenie wolności wypowiedzi, wolności osobistej, swobody przepływu informacji, niemożności spełnienia zwyczajnych marzeń np. kupno podstawowych produktów,
- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci,
- inspirowanie do pracy twórczej,
- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

 

§ 2
organizator

Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice

 

§ 3
uczestnicy

W konkursie mogą brać udział dzieci z pyskowickich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci na terenie Gminy Pyskowice

 

§ 4

technika i forma prac

1. Temat konkursu plastycznego: „O czym marzyli moi rodzice, dziadkowie 25 lat temu?"
2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie itp.). Wymiar papieru: A- 4.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę.
4. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.


§ 5
termin i warunki uczestnictwa

1. Prace należy złożyć w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102 lub wysłać na adres: Urząd Miejski w Pyskowicach, Wydział KSiSS, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia br.

2. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko, rocznik urodzenia autora, nazwę szkoły/placówki.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane
4. Prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji w gazecie lokalnej i na stronie internetowej.
5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej i w lokalnej prasie.

 

§ 6
ocena prac

1. Jury konkursu plastycznego zostanie utworzone przez pracowników Urzędu Miejskiego zwane dalej Komisją Konkursową
2. Kryteriami oceny prac konkursowych będą:
- twórcza pomysłowość i wyobraźnia w zakresie przedstawienia tematu,
- ogólna estetyka wykonania pracy,
- stopień opanowania technik plastycznych.
3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję,
4. Prace zostaną ocenione w 5 kategoriach wiekowych:
- I kategoria – dzieci w wieku 6 -7 lat
- II kategoria – dzieci w wieku 8 - 9 lat
- III kategoria – dzieci w wieku 10 -11 lat
- IV kategoria – dzieci w wieku 12-13 lat
- V kategoria – młodzież w wieku – 14 -16 lat
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

§ 7
nagrody

Zwycięzcy miejsc I - III w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

§ 8
rozstrzygnięcie konkursu

Wyniki zostaną opublikowane na stronie: www.pyskowice.pl w terminie do dnia 15.05.2015r.

 

§ 9
uwagi końcowe

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.