OBWIESZCZENIE STAROSTY GLIWICKIEGO

2016-08-22

Starosta Gliwicki podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do Projektu „Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Gliwickiego na lata 2016-2032". Powyższy projekt wyznacza ramy dla realizacji późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco wpłynąć na środowisko, wobec powyższego przystąpiono do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Budynek Starostwa Powiatowego w Gliwicach

W terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu:

  • w formie pisemnej na adres Starostwa Powiatowego w Gliwicach,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa (ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, pok. 104, od poniedziałku do środy w godz. 8.00-15.00, czwartek w godz. 8.00-17.00, piątek w godz. 8.00-13.00, nr tel. 32 332 66 46),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na adres wos@starostwo.gliwice.pl

 

Organem właściwym do wydania decyzji w ww. sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Gliwicki.