Konsultacje w 2020 roku


Konsultacje w sprawie zmiany uchwały nr XVII/155/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. oraz uchwały nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r.


Konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pyskowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok"


Konsultacje uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Pyskowice oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/221/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w Miejskim Żłobku w Pyskowicach


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych na wykonywanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych


Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konsultacji projektu uchwały: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Pyskowice


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok"


Konsultacje projektu uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Pyskowice i nadania jej statutu


Konsultacje projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Pyskowice


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pyskowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pyskowicach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Konsultacje projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Pyskowice


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/156/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości i ustalenia stawki opłaty dla tych nieruchomości


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych


Konsultacje projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XVII/157/2020 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice


Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Kosultacje projektu uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie tych nieruchomości i ustalenia stawki opłaty dla tych nieruchomości


Konsultacje projektu uchwały: w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym