POMOC PIENIĘŻNA DLA KOMBATANTÓW I INNYCH OSÓB UPRAWNIONYCH

2015-02-17

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, iż uchwalona w dniu 14 marca 2014 roku ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 496) nie wprowadza żadnych zasadniczych zmian w zakresie udzielania kombatantom i innym osobom uprawnionym pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu. Z uwagi natomiast na fakt, iż ww. Urząd dysponując ograniczonym budżetem nie jest w stanie przekazywać gminom wystarczających środków na pomoc pieniężną przeznaczoną dla kombatantów i innych osób uprawnionych, wnioski o przyznanie pomocy pieniężnej – wzorem przyjętego w latach ubiegłych trybu postępowania – traktowane są jako szczególnie uzasadnione i rozpatrywane bezpośrednio przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w trybie art. 19d ustawy kombatanckiej.

Stąd osoby, które składają wnioski do ośrodków pomocy społecznej winny być informowane, że pomoc w trybie art. 19 ustawy kombatanckiej udzielana jest wyłącznie przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, do którego należy składać wniosek.

 

Szczegółowe informacje o trybie przyznawania pomocy pieniężnej można znaleźć pod poniższym adresem: www.udskior.gov.pl.