PSZOK - PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

2013-06-26

1 lipca br. uruchomiony zostanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK, który zlokalizowany będzie w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3 – baza MPGK Sp. z o.o. PSZOK będzie czynny: w poniedziałki, wtorki, środy, piątki od 7.00 do 16.00, czwartki od 7.00 do 17.00 oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca od 8.00 do 13.00.

Do PSZOK-u mieszkańcy posesji zamieszkałych mogą bezpłatnie, poza ustalonymi harmonogramami, samodzielnie dostarczyć odpady zebrane selektywnie tj.: papier i opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne i metal, odpady ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, chemikalia tj. farby, przepracowane oleje, tusze, kleje rozpuszczalniki itp.

 

Ponadto do PSZOK-u można oddać za odpłatnością odpady budowlane i rozbiórkowe.