Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2008-01-24

W środę, 30 stycznia, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.  Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.

IV.  Informacja dot. funkcjonowania poczty w Pyskowicach.

V.  Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na XVII sesję Rady Miejskiej w lutym 2008 r.

VI.   Zapytania i wolne wnioski.

VII. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w aspekcie realizacji założonych zadań

VIII. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

IX.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 

1) zmiany Uchwały Nr XLIII/411/2001 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 5 z 2004 r. poz. 144, z późn. zm.)

2)wyznaczenia przedstawiciela Gminy Pyskowice do Komisji Rewizyjnej Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach

3) zarządzenia dopłaty na kapitał zapasowy Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o z siedzibą w Pyskowicach

4) wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do zatrudnienia skazanych w celu wykonania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej

5) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach w 2008 roku przez Powiat Gliwicki

6) zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyskowice.

7) ustalenia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do obliczenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Straży Miejskiej w Pyskowicach

8) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I grupie zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Straży Miejskiej w Pyskowicach

 

IX.   Sprawy organizacyjne.

X.    Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.

 

Jolanta Drozd

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyskowicach

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę