SESJA RADY MIEJSKIEJ

2008-01-24

W środę, 30 stycznia, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I.   Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.  Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.

IV.  Informacja dot. funkcjonowania poczty w Pyskowicach.

V.  Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na XVII sesję Rady Miejskiej w lutym 2008 r.

VI.   Zapytania i wolne wnioski.

VII. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w aspekcie realizacji założonych zadań

VIII. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

IX.   Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

 

1) zmiany Uchwały Nr XLIII/411/2001 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (t.j. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego nr 5 z 2004 r. poz. 144, z późn. zm.)

2)wyznaczenia przedstawiciela Gminy Pyskowice do Komisji Rewizyjnej Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości w Gliwicach

3) zarządzenia dopłaty na kapitał zapasowy Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych sp. z o.o z siedzibą w Pyskowicach

4) wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do zatrudnienia skazanych w celu wykonania kary ograniczenia wolności oraz pracy społecznie użytecznej

5) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach w 2008 roku przez Powiat Gliwicki

6) zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz ustalenia wysokości opłat za posiłki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyskowice.

7) ustalenia wartości jednego punktu w złotych, stanowiącego podstawę do obliczenia stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Straży Miejskiej w Pyskowicach

8) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I grupie zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Straży Miejskiej w Pyskowicach

 

IX.   Sprawy organizacyjne.

X.    Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.

 

Jolanta Drozd

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pyskowicach