SESJA RADY MIEJSKIEJ

2008-10-17

W środę, 22 października o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na XXVIII sesję w listopadzie br.

V. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta dot. analizy oświadczeń majątkowych.

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Straż Miejska - sprawozdanie z funkcjonowania i współpracy z innymi służbami na terenie miasta.

VIII. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej

w Pyskowicach.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą "Straż Miejska" i umiejscowienia Komendy Straży Miejskiej w strukturze Urzędu Miejskiego w Pyskowicach

2) nadania regulaminu Straży Miejskiej w Pyskowicach

3) upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z wyłączeniem przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania od dłużników alimentacyjnych oświadczeń majątkowych 

4) zmiany Uchwały nr XV/145/07 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w 2008 r.

5) Programu Współpracy Miasta Pyskowice z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok.

6) Programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie gminy Pyskowice przeciwko bakteriom meningokokowym grupy C 

7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 1351/1 o pow. 0,0089 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, który zabudował nieruchomość na podstawie pozwolenia na budowę

8) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę nr 1352/1 o pow. 0,0141 ha w drodze bezprzetargowej na rzecz dzierżawcy, który zabudował nieruchomość na podstawie pozwolenia na budowę

9) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do trzech lat

10) wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości położonej w Pyskowicach przy Rynku 23, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1335/2 o pow. 0,0048 ha objętej księgą wieczystą nr 84414

11) „Programu Ochrony Środowiska Gminy Pyskowice"

12) dokonania zmian budżetu miasta na 2008 r.

X. Sprawy organizacyjne.

XI. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.