SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-04-23
W środę, 28 kwietnia o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu  z XLV  sesji Rady Miejskiej.

IV. Przedstawienie przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach założeń projektu pod nazwą: „Ekologiczne Pyskowice XXI wieku - Ekologia wpisana w rozwój lokalnej przedsiębiorczości" .

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.   

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice - skuteczność windykacji.

VIII. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2009 r. oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 r. , a w szczególności:

1) informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2009 rok;

2) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 r.;

3) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia przez Radę Miejską absolutorium Burmistrzowi Miasta;

4) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach;

5) przedstawienie opinii pozostałych komisji Rady Miejskiej w Pyskowicach dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.

6) dyskusja

7) poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2009 rok (druk nr 339, przekazano do skrytki radnego 14.04.2010 r.).

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) ustalenia granic obwodów głosowania na terenie miasta Pyskowice (druk nr 348, przekazano do skrytki radnego 22.04.2010 r.);

2) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach, ustalenia numeru obwodu i siedziby obwodowej komisji wyborczej (druk nr 349, przekazano do skrytki radnego 22.04.2010r.);

3) wyrażenia zgody na odstąpienie przez Burmistrza Miasta od dochodzenia zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pyskowicach przy ul. Szopena 4/II/7 (druk nr 340, przekazano do skrytki radnego 15.04. 2010 r.)

4) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pyskowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg (druk nr 347, przekazano do skrytki radnego 22.04.2010 r.);

5) wyrażenia woli oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację przez Gminę Pyskowice projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. Promocja kultury Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007 - 2013 (druk nr 345, przekazano do skrytki radnego 22.04.2010 r.);

6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację projektu: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" (druk nr 346, przekazano do skrytki radnego 22.04.2010 r.);

7) dokonania zmian budżetu miasta na 2010 r. (druk nr 344, przekazano do skrytki radnego 20.04.2010 r.);

8) wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 341, przekazano do skrytki radnego 15.04.2010 r.);

9) uzupełnienia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pyskowicach (druk nr 342, przekazano do skrytki radnego 15.04.2010 r.);

10) wyboru przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pyskowicach (druk nr 343, przekazano do skrytki radnego 15.04.2010 r.);

X. Sprawy organizacyjne.

XI. Zamknięcie XLVI sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach