Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Koronawirus
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

SESJA RADY MIEJSKIEJ

2010-04-23
W środę, 28 kwietnia o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu  z XLV  sesji Rady Miejskiej.

IV. Przedstawienie przez Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach założeń projektu pod nazwą: „Ekologiczne Pyskowice XXI wieku - Ekologia wpisana w rozwój lokalnej przedsiębiorczości" .

V. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.   

VI. Zapytania i wolne wnioski.

VII. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice - skuteczność windykacji.

VIII. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Pyskowice za 2009 r. oraz projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 r. , a w szczególności:

1) informacja o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2009 rok;

2) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 r.;

3) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia przez Radę Miejską absolutorium Burmistrzowi Miasta;

4) odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pyskowicach;

5) przedstawienie opinii pozostałych komisji Rady Miejskiej w Pyskowicach dot. sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r.

6) dyskusja

7) poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2009 rok (druk nr 339, przekazano do skrytki radnego 14.04.2010 r.).

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) ustalenia granic obwodów głosowania na terenie miasta Pyskowice (druk nr 348, przekazano do skrytki radnego 22.04.2010 r.);

2) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach, ustalenia numeru obwodu i siedziby obwodowej komisji wyborczej (druk nr 349, przekazano do skrytki radnego 22.04.2010r.);

3) wyrażenia zgody na odstąpienie przez Burmistrza Miasta od dochodzenia zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pyskowicach przy ul. Szopena 4/II/7 (druk nr 340, przekazano do skrytki radnego 15.04. 2010 r.)

4) szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Pyskowice oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg (druk nr 347, przekazano do skrytki radnego 22.04.2010 r.);

5) wyrażenia woli oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację przez Gminę Pyskowice projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.3. Promocja kultury Priorytet IV. Kultura Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007 - 2013 (druk nr 345, przekazano do skrytki radnego 22.04.2010 r.);

6) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację projektu: „Zaplecze aktywnej turystyki rowerowej dla mieszkańców zachodniej części Subregionu Centralnego" (druk nr 346, przekazano do skrytki radnego 22.04.2010 r.);

7) dokonania zmian budżetu miasta na 2010 r. (druk nr 344, przekazano do skrytki radnego 20.04.2010 r.);

8) wygaśnięcia mandatu radnego (druk nr 341, przekazano do skrytki radnego 15.04.2010 r.);

9) uzupełnienia składu osobowego Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pyskowicach (druk nr 342, przekazano do skrytki radnego 15.04.2010 r.);

10) wyboru przewodniczącego Komisji Rodziny, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Pyskowicach (druk nr 343, przekazano do skrytki radnego 15.04.2010 r.);

X. Sprawy organizacyjne.

XI. Zamknięcie XLVI sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach
Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę