SESJA RADY MIEJSKIEJ

2012-06-25

W środę 27 czerwca br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

O godz. 15.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach odbędzie się uroczyste wręczenie nagród uczniom - laureatom konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2011/2012.

 

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miejskiej.
IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
V. Zapytania i wolne wnioski.
VI. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice - skuteczność windykacji (pisma Burmistrza Miasta Pyskowice znak FN.0002.001.2012 z dn. 8.06.2012 r. oraz znak GK.0002.001.2012 z dnia 11.06.2012 r., (przekazano do skrytki radnego 11.06.2012 r.).
VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pyskowice za rok 2011:
1) odczytanie projektu uchwały (druk nr 152, przekazano do skrytki radnego 12.06.2012 r.);
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r.;
3) odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej do przedstawionych sprawozdań;
4) odczytanie opinii komisji branżowych do projektu uchwały;
5) dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz informacją o stanie mienia;
6) głosowanie nad projektem uchwały.
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2011 r.
1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Pyskowice oraz projektu uchwały w tej sprawie (druk nr 153, przekazano do skrytki radnego 12.06.2012 r.);
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej;
3) przedstawienie opinii branżowych komisji Rady Miejskiej do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2011 r.
4) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.

IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Pyskowice (druk nr 158, przekazano do skrytki radnego 21.06.2012 r.);
2) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej - działki położonej w Pyskowicach przy ul. Kazimierza Wielkiego, (druk nr 151, przekazano do skrytki radnego 09.06.2012 r.);
3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie strefy komercyjnej po zachodniej stronie ul. Gliwickiej, (druk nr 154, przekazano do skrytki radnego 14.06.2012 r.);
4) wyrażenia zgody na objęcie granicami specjalnej strefy ekonomicznej nieruchomości położonych na terenie gminy Pyskowice (druk nr 155, przekazano do skrytki radnego 14.06.2012 r.);
5) dokonania zmian budżetu miasta na 2012 r. (druk nr 156, przekazano do skrytki radnego 19.06.2012 r.);
6) przeznaczenia środków finansowych dla Policji (druk nr 157, przekazano do skrytki radnego 20.06.2012 r.);

X. Sprawy organizacyjne.
XI. Zamknięcie sesji.