SESJA RADY MIEJSKIEJ

2014-03-24

W środę 26 marca br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.           

II. Przedstawienie porządku obrad.          

III. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.          

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.           

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.         

VI. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za 2013 r.        

VII. Omówienie  zjawisk patologii społecznych występujących w naszym mieście - działania podejmowane w celu ich  ograniczenia.       

VIII. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2013 r. w tym informacja z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.         

IX. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 r.           

X. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o. celem przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego (druk nr 317, przekazano do skrytki radnego 10.03.2014 r.);

2) uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice (druk nr 321, przekazano do skrytki radnego 20.03.2014 r.);

3) zmiany uchwały nr V/37/11 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej rozliczania (druk nr 318, przekazano do skrytki radnego 12.03.2014 r.);

4) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 319, przekazano do skrytki radnego 13.03.2014 r.);

5) określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 320, przekazano do skrytki radnego 13.03.2014 r.);

XI. Sprawy organizacyjne.        

XII. Zamknięcie sesji.