SESJA RADY MIEJSKIEJ

2014-06-20

W środę 25 czerwca br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLIV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
VI. Wierzytelności i zobowiązania Gminy Pyskowice – skuteczność windykacji.
VII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Pyskowice za rok 2013:
1) odczytanie projektu uchwały (druk nr 341)
2) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Pyskowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r.;
3) odczytanie stanowiska Komisji Rewizyjnej do przedstawionych sprawozdań;
4) odczytanie opinii komisji branżowych do projektu uchwały;
5) dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami oraz informacją o stanie mienia;
6) głosowanie nad projektem uchwały.
VIII. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 r.
1) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Pyskowice oraz projektu uchwały w tej sprawie (projekt uchwały - druk nr 340, przekazano do skrytki radnego 9.06.2014 r.);
2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o wniosku Komisji Rewizyjnej;
3) przedstawienie opinii branżowych komisji Rady Miejskiej do projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Pyskowice absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2013 r.
4) dyskusja i głosowanie nad projektem uchwały.
IX. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) dopuszczenia zapłaty podatków i opłat instrumentem płatniczym w formie Śląskiej Karty Usług Publicznych (druk nr 342);
2) zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach (druk nr 357)
3) zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XL/318/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice na rok 2014 (druk nr 344),
4) ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pyskowice na lata 2014 – 2018 (druk nr 356),
5) zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXXIV/261/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania (druk nr 343),
6) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (druk nr 358);
7) zmiany uchwały nr XXXVIII/302/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 18.12.2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2024 (druk nr 346
8) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 345),
9) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 347),
10) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 348),
11) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 349),
12) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 350)
13) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 351),
14) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 352),
15) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 353),
16) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 354)
17) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 355),

X. Sprawy organizacyjne.
XI. Zamknięcie sesji.