STROIK BOŻONARODZENIOWY - KONKURS

2014-11-06

Zachęcamy dzieci z pyskowickich przedszkoli, szkół podstawowych, młodzież gimnazjalną, podopiecznych świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży na terenie Gminy Pyskowice do udziału w konkursie na najciekawszy stroik bożonarodzeniowy. Prace należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, pok. 102 w terminie do 28 listopada br.

REGULAMIN

 

§ 1
cel konkursu

Celem konkursu jest:
- rozwijanie wyobraźni i zainteresowań plastycznych dzieci i młodzieży,
- inspirowanie do pracy twórczej,
- kształtowanie umiejętności manualnych,
- kultywowanie tradycji świątecznych.

 

§ 2
organizator

Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice

 

§ 3
uczestnicy

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież z pyskowickich: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, podopieczni świetlic środowiskowych, ognisk wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci na terenie Gminy Pyskowice.

 

§ 4
tematyka konkursu i forma prac

1. Przedmiotem konkursu jest stroik bożonarodzeniowy wykonany samodzielnie przez uczestników konkursu.
2. Dopuszcza się prace wykonane zbiorowo.
3. Prace powinny mieć formę przestrzenną.
4. Do wykonania prac proponuje się wykorzystać materiały takie jak: papier, drewno, gałązki choiny, słoma, siano, zboże, bibuła, orzechy, zasuszone rośliny, wata, elementy wykonane z brystolu malowane farbami itp.

 

§ 5
termin i warunki uczestnictwa

1. Prace należy składać w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pok. 102, w terminie od 5 do 28 listopada 2014 r. do godz. 13.30.
2. Do stroika należy dołączyć informację zawierającą: imię, nazwisko, rocznik urodzenia autora, klasę i nazwę szkoły/placówki.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji w gazecie lokalnej i na stronie internetowej.
5. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na stronie internetowej i w lokalnej prasie.

 

§ 6
ocena prac

1. Jury konkursu zwane dalej Komisją Konkursową zostanie utworzone przez pracowników Urzędu Miejskiego.
2. Kryteriami oceny prac konkursowych będą:
- pomysłowość,
- ogólna estetyka wykonania pracy,

3. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez Komisję,
4. Prace zostaną ocenione w 5 kategoriach wiekowych:

- I kategoria – dzieci do lat 5
- II kategoria – dzieci w wieku 6 - 7 lat
- III kategoria – dzieci w wieku 8 - 9 lat
- IV kategoria – dzieci w wieku 10 -12 lat
- V kategoria – młodzież gimnazjalna (13 -15 lat)
5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

 

§ 7
nagrody

Zwycięzcy miejsc I - III w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

 

§ 8
rozstrzygnięcie konkursu

Wyniki zostaną opublikowane na stronie: www.pyskowice.pl w terminie do dnia 10.12.2014 r.

 

§ 9
uwagi końcowe

1. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.