STYCZNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2016-01-22

W czwartek 28 stycznia br. o godzinie 14.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XVI sesji Rady Miejskiej.

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Skutki dokonanych zmian w uchwale Rady Miejskiej dot. zasad wynajmowania lokali oraz ich wpływ na stan zadłużenia czynszowego.

 

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr XV/108/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych;

2) upoważnienia Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do utworzenia związku metropolitalnego;

3) nadania nazwy ulicy;

4) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;

5) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej;

6) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości;

7) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Gliwickim dotyczącego finansowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej w 2016 roku przez Powiat Gliwicki;

8) ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z liczbą punktów oraz określenia niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pyskowice;

9) określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Pyskowice w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły;

10) odwołania radnego Andrzeja Owczarka ze składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Rady Miejskiej;

 

VIII. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej.

 

IX. Sprawy organizacyjne.

 

X. Zamknięcie sesji.