XL SESJA RADY MIEJSKIEJ

2017-10-20

W czwartek 26 października br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:


I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


II. Przedstawienie porządku obrad.


III. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.


IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.


V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.


VI. Aktualna sytuacja Szpitala w Pyskowicach.


VII. Informacja Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Pyskowice dot. analizy oświadczeń majątkowych.


VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zawierania z gminą Tarnowskie Góry porozumień dotyczących organizowania nauki religii w grupach międzyszkolnych lub punktach katechetycznych (druk nr 310),
2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na zakup myjni automatycznej do pracowni endoskopowej dla Szpitala w Pyskowicach sp. z o.o (druk nr 311),
3) wykazu jednostek utworzonych (prowadzonych) przez gminę Pyskowice (druk nr 308),
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan (druk nr 314),
5) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego (druk nr 315),
6) aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice" (druk nr 313),
7) zmiany uchwały nr XV/104/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 309),
8) zmiany uchwały nr XXXII/243/2017 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia "Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyskowice" (druk nr 307),
9) przekazania Miastu Chorzów w 2017 roku zadania w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami (druk nr 316),
10) dokonania zmian budżetu miasta na 2017 r. (druk nr 312).

 

IX. Sprawy organizacyjne.


X. Zamknięcie sesji.