XLIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

2022-03-24

W czwartek, 31 marca br., w sali sesyjnej urzędu miejskiego (parter) o godz. 18.00, odbędzie się XLIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. W związku z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa obowiązywać będą szczególne środki ostrożności.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja w sprawie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych - sprawy bieżące.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach z oceny stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie gliwickim za 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pyskowice (druk nr 423).
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok” (druk nr 420).
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na wykonanie zadania p.n.: „Remont drogi powiatowej 2905S ul. Wyzwolenia w Pyskowicach” (druk nr 424).
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania w 2022 roku dotacji celowej z zakresu ochrony środowiska w ramach konkursu „Pyskowice – ekologia wpisana w rozwój” (druk nr 425).
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. (druk nr 421).
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2027 (druk nr 422).
 13. Sprawy organizacyjne.
 14. Zamknięcie sesji.