Dodatek osłonowy

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności, informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać do 31 października 2022 r. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w w biurze podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyskowicach, pok. 403 (tel. 32 233 23 55) bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek osłonowy przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 2100,00 zł
 • wieloosobowym – 1500,00 zł na osobę

Za dochód gospodarstwa domowego uważa się dochód pomniejszony o podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do dochodu nie wlicza się alimentów płaconych na rzecz innych osób.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 rok – w przypadku wniosku złożonego do dnia 31 lipca 2022 roku.
 • 2021 rok – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01 sierpnia 2022 r. do dnia 31 października 2022 r.

Jeżeli twój dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20,00 zł.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 600,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 850,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli Twój lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zgłosiłeś do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to możesz otrzymać dodatek osłonowy w wyższej wysokości:

 • 500,00 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
 • 750,00 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
 • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
 • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

 • na wnioski złożone do 31 stycznia 2022 r. - wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do dnia 31 marca 2022 r., druga rata do dnia 02 grudnia 2022 r.,
 • na wnioski złożone od 01 lutego 2022 r. - wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu dodatku osłonowego.

Ponadto informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od dnia 04 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Ulotka dodatek osłonowy