Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)


Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, zlokalizowany w Pyskowicach przy ul. Zaolszany 3 – baza PreZero Service Południe Sp. z o.o. PSZOK czynny jest w:

 • poniedziałki od 7.00 do 16.00,
 • czwartki od 10.00 do 19.00,
 • w drugą sobotę miesiąca od 8.00 do 13.00.

Do PSZOK-u mieszkańcy posesji zamieszkałych mogą bezpłatnie, poza ustalonymi harmonogramami, samodzielnie dostarczyć odpady zebrane selektywnie tj.:

 • papier i opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne i metal,
 • bioodpady (odpady zielone oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji),
 • odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpad komunalny,
 • przeterminowane leki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte opony,
 • chemikalia tj. farby, przepracowane oleje, tusze, kleje rozpuszczalniki itp.

Ponadto w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszonej przez mieszkańców, w PSZOK można bezpłatnie oddać odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów mieszkań przeprowadzanych samodzielnie i na małą skalę. Zaliczyć można do nich np.: płytki ceramiczne, tynki, płyty kartonowo-gipsowe, drobny gruz ceglany i betonowy, a także odpady zidentyfikowane jako wielkogabarytowe tj. armatura sanitarna i stolarka budowlana.