Obowiązki mieszkańców


Właściciel nieruchomości, lub każda osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Formularz deklaracji można pobrać ze strony internetowej lub otrzymać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pok. 311 lub 312. Poniżej link do formularza deklaracji.

Osoby mieszkające w domkach jednorodzinnych samodzielnie wypełniają deklarację i składają ją w Urzędzie Miasta.

W przypadku mieszkańców budynków spółdzielczych i domów wielorodzinnych (Wspólnoty Mieszkaniowe), to Zarząd Wspólnoty lub Zarządca składa deklarację w imieniu mieszkańców.

Za mieszkańców Spółdzielni deklarację składa jej Zarząd.

PRZYPOMINAMY, że mieszkańcy nieruchomości wielomieszkaniowych, ponieważ wrzucają odpady do „zbiorczego śmietnika", na drodze demokratycznej powinni wspólnie ustalić, czy będą zbierać odpady w sposób selektywny, czy też nie.

Do obowiązków właściciela nieruchomości należy też zapewnienie miejsca, w którym będą stały dostarczone mu pojemniki na odpady komunalne oraz dzwony do zbiórki odpadów segregowanych. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem będzie, gdy na terenie nieruchomości powstanie miejsce, w którym zostaną ustawiane pojemniki - zabezpieczone przed ingerencją osób z zewnątrz.

Podkreślić należy, że nieruchomości wielomieszkaniowe, które mają swoje pojemniki na śmieci na cudzym terenie, muszą uzyskać zgodę właściciela tego terenu, by móc z niego korzystać.