Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Terminy posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 r.:

 

 10 i 17 stycznia

 7 i 14 lutego

 6 i 13 marca

 3 i 10 kwietnia

 8 i 15 maja

 5 i 12 czerwca

 3 i 10 lipca

 7 i 14 sierpnia

 4 i 11 września

 2 i 9 października

 6 i 13 listopada

 4 i 11 grudnia

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyskowicach powołuje się do działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz podejmowania czynności, o których mowa w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalanym corocznie przez Radę Miejską.

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołuje Zarządzeniem Burmistrz Miasta Pyskowice. Obecnie w skład Komisji wchodzą:

1. Bożena Rutkowska - przewodnicząca

2. Mirosław Tomczak - zastępca przewodniczącej

3. Justyna Fijołek-Ziobrowska - sekretarz

4. Danuta Krolińska - członek

5. Henryk Molenda - członek

6. Dorota Kmiecik - członek

7. Teresa Gorczyca - członek

 

Informacja na temat leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu zamieszkujących na terenie Pyskowic

Leczenie osób uzależnionych od alkoholu jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony jedynie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do leczenia odwykowego są wydziały rodzinne i nieletnich w Sądach Rejonowych.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do Sądu Rejonowego wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego mogą złożyć wyłącznie 2 instytucje:

  1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  2. Prokuratura.

    PRZEBIEG PROCEDURY:

 

W jaki sposób zgłosić kogoś na leczenie odwykowe?

Pierwszym krokiem realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego jest złożenie wniosku w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu

Do kogo kierować wniosek?

Wniosek kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gdzie i w jakiej formie składać wniosek?

Wniosek kierujemy w formie pisemnej pocztą na adres: Urząd Miejski

ul. Strzelców Bytomskich 3

44-120 Pyskowice,

lub bezpośrednio alternatywnie do:

- Biura Obsługi Interesanta (pok. 101 Urzędu Miejskiego)

- Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień (pok. 107A Urzędu Miejskiego)

Przesłanki złożenia wniosku

Wniosek składamy wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

- rozkład życia rodzinnego

- demoralizację małoletnich,

- uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,

- systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Jakie informacje są potrzebne przy składaniu wniosku?

Wnioskodawca:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

Dane osoby zgłoszonej do leczenia:

- imię i nazwisko

- adres zamieszkania

- data urodzenia

- adres zamieszkania

- uzasadnienie

Kto może złożyć wniosek?

Członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja: OPS, Policja, Prokuratura, kuratorzy sądowi, itp.

Gdzie pozyskać wniosek?

- ze strony internetowej: www.pyskowice.pl (zakładka problem uzależnień → Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

- z Biura Obsługi Interesanta (pok. 101 Urzędu Miejskiego)

- od Pełnomocnika Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień (pok. 107A Urzędu Miejskiego)

Jaki jest tryb postępowania?

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających alkoholu

- przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia

- zaleca podjęcie leczenia lub spotkań indywidualnych z psychologiem

- w przypadku odmowy podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania przeprowadzane przez biegłych sądowych (psychiatrę i psychologa), w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

- po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA zamyka sprawę w przypadku, gdy nie ma podstaw do leczenia, bądź kieruje osobę na leczenie w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, zgodnie z zaleceniami biegłych

- w przypadku braku respektowania zaleceń, komisja kieruje wnioski do sądu o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego

Gdzie można uzyskać informacje?

- Urząd Miejski – Wydział Spraw Społecznych i  Sportu/Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień (pok. 107A UM)

ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. 32-332 60 04

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

tel. 32/332 60 53, 32/332 60 04

- Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień

ul. Kościelna 13, 44-120 Pyskowice

- na stronie internetowej www.pyskowice.pl

Jakie przepisy prawne regulują załatwienie sprawy?

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Naszym celem jest pomoc osobom uzależnionym, a także ich rodzinom i bliskim w wyzwoleniu się z nałogu i powrocie do normalnego życia.

Podjęcie decyzji o leczeniu jest niezmiernie trudne. Odwrócenie życia „do góry nogami” wymaga nie lada odwagi, ale warto podjąć to wyzwanie.

Pamiętaj, że na leczenie nigdy nie jest za późno!!!