Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Dodatki mieszkaniowe - wniosek, zaświadczenie o dochodach

Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych 

 

Dodatek mieszkaniowy jest przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Jest on wypłacany do dziesiątego dnia każdego miesiąca z góry - zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy osoby ubiegające się o jego przyznanie muszą spełniać łącznie trzy warunki:
- posiadać tytuł prawny do lokalu,
- posiadać dochód o wysokości określonej w ustawie,
- posiadać mieszkanie o powierzchni określonej w ustawie.

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,

- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

DOCHÓD
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko na podstawie jednego z wymienionych tytułów, pod warunkiem, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekroczy progów określonych w ustawie.
Dochód ten nie może przekroczyć 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Najniższa wysokość emerytury od 1 marca 2020r. wynosi 1200,00 zł.
175% - 2100,00 zł (gospodarstwo jednoosobowe).
125% - 1500,00 zł (gospodarstwo wieloosobowe).

 

W przypadku gdy średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę kwotę.

 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania i składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Do dochodu nie wlicza się:
- świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

- dodatków dla sierot zupełnych,

- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,

- dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

- pomocy w zakresie dożywiania,

- zasiłków pielęgnacyjnych,

- zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

- jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

- dodatku mieszkaniowego,

- dodatku energetycznego,

- zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,

- świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),

- świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195),

- dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.)

POWIERZCHNIA MIESZKANIA

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy trzeba mieć mieszkanie o odpowiedniej powierzchni. Ustawa określa tak zwaną powierzchnię normatywną, na którą wypłaca się dodatek mieszkaniowy. W przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może ona przekraczać:


- 35 m.2 na 1 osobę

- 40 m.2 na 2 osoby

- 45 m.2 na 3 osoby

- 55 m.2 na 4 osoby

- 65 m.2 na 5 osób

- 70 m.2 na 6 osób, a w razie zamieszkiwania w mieszkaniu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby powierzchnię normatywną powiększa się o 5 m2.

 

Powierzchnię normatywną powiększy się o 15 m2, jeśli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% (lub o 50% - jeżeli powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%)

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Dodatek mieszkaniowy przyznaje burmistrz miasta w drodze decyzji administracyjnej. Osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego powinna złożyć wniosek, do którego dołącza deklarację o dochodach za trzy pełne miesiące kalendarzowe poprzedzające dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty.
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 2 % kwoty najniższej emerytury.

W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej, decyzja o przyznanie dodatku mieszkaniowego wygasa.

Odwołania od decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

WYWIAD ŚRODOWISKOWY

Gmina przyznając dodatek mieszkaniowy ma możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w celu sprawdzenia, czy dochody wykazane w złożonej deklaracji są prawdziwe. Wywiad taki jest zawsze przeprowadzany w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W trakcie wywiadu ustala się aktualną sytuację dochodową, zawodową, zdrowotną i rodzinną wnioskodawcy. Pracownik przeprowadzający wywiad ma prawo żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, w którym należy ujawnić między innymi posiadane nieruchomości i ruchomości, zasoby pieniężne oraz przedmioty wartościowe. Odmowa złożenia takiego oświadczenia, będzie podstawą do wydania decyzji odmownej w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
W przypadku, gdy okaże się, że istnieje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy lub gdy faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż w deklaracji organ odmawia przyznania dodatku. Jeżeli dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych, osoba otrzymująca dodatek będzie musiała zwrócić nienależnie pobrane kwoty w podwójnej wysokości.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Dz.U. Nr 71 z 2001r poz. 734 z późniejszymi zmianami
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych Dz.U. Nr 156 z 2001 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami.
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z dnia 22 maja 2013r.)

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę