Informacje w sprawie usuwania drzew

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, iż 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074), która przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 83 i 83a ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzewa lub krzewu może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia.

Uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i  krzewów nie jest wymagane m. in. w przypadku:

 1. drzew i krzewów owocowych (np. gat. jabłoń domowa, orzech włoski, leszczyna pospolita), z wyjątkiem rosnących na terenie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
 2. drzew i krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy o lasach,
 3. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,
 4. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty (po przeprowadzeniu oględzin przez właściwy organ),
 5. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniących funkcje ozdobne, urządzona pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni,
 6. drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą (wymagane zgłoszenie),
 7. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
 8. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Procedura usuwania drzew odbywa się na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 roku (t. j. Dz. U. 2023 poz. 1336 z dn. 13 lipca 2023 z późn. zm.)

Tekst jednolity (link): https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1336


PROCEDURA I – zgłoszenie

Opisana procedura dot. usuwania drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych, a drzewa są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca 2017 roku obowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew *.

* Nie dotyczy drzew owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni

Zmiany znajdują się w tekście ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1074/1

Zgłoszenie wymaga dokumentów:

 1. wniosek zawierający: imię, nazwisko i adres właściciela nieruchomości (w przypadku współwłasności zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości),
 2. nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 3. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm,
 4. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 5. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 6. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

Uwaga!

Zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów nie zwalnia z obowiązku uzyskania zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wydawanego w związku z wykonywaniem czynności objętych zakazami w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że usunięcie zadrzewienia spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie, lub niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich).

Natomiast nie ma potrzeby występowania o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich, jeżeli drzewa lub krzewy będą usuwane poza sezonem lęgowym (tj. od 16 października do końca lutego) z obiektów budowlanych lub terenów zieleni pod warunkiem, że będzie to wynikać ze względów bezpieczeństwa lub sanitarnych - zgodnie z § 9 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183).

Poniżej informacje oraz druk zgłoszenia do pobrania (link).

Zgłoszenie usunięcia drzewa.

 

PROCEDURA II – wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek:

 1. posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
 2. właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
   

Zgoda właściciela nieruchomości, nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

 1. spółdzielnię mieszkaniową;
 2. wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa.

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów - wymagane dokumenty:

 1. Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  - wypełniony wniosek.
 2. Zgoda właściciela terenu na planowane usunięcie drzew lub krzewów (oryginał) wówczas, gdy posiadacz działki nie jest właścicielem terenu ani jego wieczystym użytkownikiem.
 3. Oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji ozamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  - w przypadku spółdzielni mieszkaniowych - oświadczenie o udostępnianiu informacji członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie, drzew lub krzewów zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.
 4. Oświadczenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (załącznik pod linkiem)
  - w przypadku wspólnot mieszkaniowych - oświadczenie o udostępnianiu informacji członkom wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie, drzew lub krzewów zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody.
 5. Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 §1 kodeksu cywilnego (załącznik pod linkiem)
  - w przypadku właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego – oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń zgodnie z art. 83b ust. 2 ustawy o ochronie przyrody.
 6. Oryginał lub  urzędowo poświadczona kopia pełnomocnictwa, jeżeli sprawę załatwia pełnomocnik.
 7. Rysunek lub mapę określające usytuowanie drzew(a) lub krzewów(u) w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości, albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt
  zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane.
 8. Projekt planu:
 • nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochronny środowiska wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania - jeżeli są planowane,
 • przesadzenia drzewa lub krzewu, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania - jeżeli są planowane.9.  Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku przedsięwzięcia dla którego wymagane jest uzyskanie, zgodnie z ustawą 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie.

          9. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym                 w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody – jeżeli zostało wydane.

          10. Dokumentacja fotograficzna drzew lub krzewów (opcjonalnie).

Jak krok po kroku załatwić sprawę?

Krok 1
Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Pyskowicach lub przesłać pocztą na adres urzędu.

Krok 2
Odbiór zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może nastąpić przez wysyłkę lub u osoby prowadzącej sprawę.

Jak mogę uzyskać odpowiedź na dodatkowe pytania?

Pokój nr 310, piętro II
Nr telefonu: 32-332-60-03
Adres email:
m.kolodziej@pyskowice.pl

Informacje dodatkowe:

Problematykę drzew i krzewów rosnących przy granicy działki reguluje (art. 143-154) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm.). Poniżej przykładowe unormowania prawne.
Art. 144 Właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.
Art. 148 Owoce opadłe z drzewa lub z krzewu na grunt sąsiedni stanowią jego pożytki. Przepisu tego nie stosuje się, gdy grunt sąsiedni jest przeznaczony na użytek publiczny.
Art. 149 Właściciel gruntu może wejść na grunt sąsiedni w celu usunięcia zwieszających się z jego drzew gałęzi lub owoców. Właściciel sąsiedniego gruntu może jednak żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
Art. 150 Właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia.

Ewentualne roszczenia w tym zakresie są rozstrzygane tylko w postępowaniach cywilnych przed sądem powszechnym.

Poniżej informacje dotyczące wniosku o decyzję wraz z formularzem (link).

Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu.

 


Słowniczek pojęć:

 • tereny zieleni – tereny urządzone wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, pełniące funkcje publiczne, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe, cmentarze, zieleń towarzysząca drogom na terenie zabudowy, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom, dworcom kolejowym oraz obiektom przemysłowym;
 • drzewo – wieloletnią roślinę o zdrewniałym jednym pędzie głównym (pniu) albo zdrewniałych kilku pędach głównych i gałęziach tworzących koronę w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju rośliny;
 • krzew – wieloletnią roślinę rozgałęziającą się na wiele równorzędnych zdrewniałych pędów, nietworzącą pnia ani korony, niebędącą pnączem;
 • wywrot – drzewo lub krzew wywrócone w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
 • złom – drzewo, którego pień uległ złamaniu, lub krzew, którego pędy uległy złamaniu w wyniku działania czynników naturalnych, wypadku lub katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, lub katastrofy budowlanej;
 • żywotność drzewa lub krzewu – prawidłowy przebieg ogółu procesów życiowych drzewa lub krzewu;
 • zadrzewienie – pojedyncze drzewa, krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.) lub plantacją, wraz z terenem, na którym występują, i pozostałymi składnikami szaty roślinnej tego terenu;
 • plantacja – uprawę drzew lub krzewów o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, założoną w celu produkcyjnym.