Składowisko odpadów komunalnych


Wrzesień 2020 r. Finał prac


Ostatecznie zakończono prace związane z zadaniem „Zamknięcie i rekultywacja instalacji składowiska odpadów obojętnych innych niż niebezpieczne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej”. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie 13 178 373,79 zł.


 Sierpień 2020 r. Rekultywacja składowiska dobiega końca


Rekultywacja składowiska odpadów w Zaolszanach dobiega szczęśliwie do końca. Dawne góry śmieci przybrały kształt zgrabnych pagórków, na których pojawiła się trawa. Rozpoczęły się również nasadzenia wokół. Po zakończeniu procesu likwidacji składowisko zamieni się w zielony, bezpieczny dla środowiska i wtapiający się w przyrodę, teren.

 W ramach rekultywacji czwartej z kwater, ostatniej w kolejności, uformowane już zbocza przykrył materiał inertny, pochodzenia naturalnego. Na tak przygotowane podłoże została wysiana trawa. Trwają również końcowe roboty związane z wykonaniem ogrodzenia i nasadzeniami w pasie izolacyjnym. Pojawi się blisko 290 drzew oraz 300 krzewów. Docelowo wyniesienia kwatery pokryje trawa, a w otulinie wyrośnie zagajnik bzów, akacji, brzóz, klonów i sosen w uzupełnieniu niskopiennej roślinności (czeremchy i tawuły).

Wykonawcą ogrodzenia i nasadzeń na kwotę 235 tys. zł jest wyłoniona w przetargu Firma Usługowo - Handlowa ITC Angelika Jabłońska z Baruchowa. Mają być one gotowe do końca bieżącego roku.

Można już ocenić całkowity koszt inwestycji. Zrealizowane dotąd i zaplanowane w ostatnim etapie prace rekultywacyjne pochłoną 13,18 mln zł. Całość środków pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic.

Jednocześnie przed miastem proces porekultywacyjny i konieczność zabezpieczenia obiektu, monitorowania gazów i poziomu odcieków w zbiorniku. Szacowane z tego tytułu roczne koszty wynoszą od 200-600 tys. zł. Z myślą o złagodzeniu obciążenia Pyskowice planują zagospodarowanie terenu po składowisku pod kątem odnawialnych źródeł energii. To pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania obiektu we właściwym i bezpiecznym stanie.

Samorząd zadbał, by proces zamknięcia i rekultywacji składowiska przebiegał pod kontrolą. Działania w tym względzie monitorowała i nadzorowała powołana do tego celu miejska spółka. Pozwala to zagwarantować, że byłe składowisko nie będzie zagrożeniem dla środowiska i mieszkańców Pyskowic.


Maj 2020 r. Rekultywacja składowiska na ostatniej prostej. Jest już wykonawca końcowych prac


Prace związane z rekultywacją składowiska w Zaolszanach są już na ostatniej prostej. Informujemy, że rozstrzygnięto przetarg na końcowe roboty związane z wykonaniem ogrodzenia i nasadzeniami w pasie izolacyjnym. Wykonawcą prac na kwotę 235 tys. zł została Firma Usługowo - Handlowa ITC Angelika Jabłońska z Baruchowa. Po zakończeniu robót obiekt będzie przygotowany na ostateczne zamknięcie.

Proces likwidacji zaplanowano do końca br. Wszystko wskazuje na to, że termin zostanie dotrzymany.  Daleko zaawansowana jest już rekultywacja ostatniej, czwartej, w  kolejności z wygaszonych kwater, a właśnie rozpoczynają się prace porządkowo – wykończeniowe.

Na zakończenie pozostawiono wybudowanie ogrodzenia wokół obiektu oraz nasadzenia w jego otulinie. W ramach przywracania obszaru po składowisku przyrodzie pojawi się blisko 290 drzew oraz 300 krzewów. Pagórek kwatery przykryje trawa, powstanie zagajnik złożony z bzów, akacji, brzóz, klonów i sosen w uzupełnieniu niskopiennej roślinności (czeremchy i tawuły).

O kontrakt na prace wykończeniowe ubiegało się siedem firm. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło przedsiębiorstwo ITC z Baruchowa i to z nim miasto podpisało umowę.  Zgodnie z jej warunkami ogrodzenie powinno być gotowe do 14 sierpnia.

Można już ocenić całkowity koszt rekultywacji. Zrealizowane dotąd i zaplanowane w ostatnim etapie prace pochłoną 13,18 mln zł. Całość środków pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic.

Samorząd Pyskowic zadbał, by proces zamknięcia i rekultywacji składowiska przebiegał pod kontrolą. Działania w tym względzie monitoruje i nadzoruje powołana do tego celu miejska spółka. Pozwala to zagwarantować, że byłe składowisko nie będzie zagrożeniem dla środowiska i mieszkańców Pyskowic.

Jednocześnie przed nami proces porekultywacyjny i konieczność przeniesienia obowiązków związanych z zabezpieczeniem obiektu, monitorowaniem gazów i poziomu odcieków w zbiorniku na gminę. Miasto planuje powierzyć to zadanie spółce gminnej. Szacowane roczne koszty  zabezpieczenia obiektu i właściwego nadzoru kształtują się na poziomie 200-400 tys. zł.

Z myślą o złagodzeniu obciążenia finansowego z tego tytułu dla miasta od jakiegoś czasu trwają prace nad zagospodarowaniem terenu po składowisku pod kątem odnawialnych źródeł  energii. To pozwoli zmniejszyć koszty utrzymania obiektu we właściwym i bezpiecznym stanie.


Kwiecień 2020 r. Rekultywacja składowiska u mety. Miasto szuka wykonawcy ogrodzenia


Prace związane z rekultywacją składowiska w Zaolszanach są już na ostatniej prostej. Trwa przetarg na końcowe roboty związane z wykonaniem ogrodzenia i nasadzeniami w pasie izolacyjnym. Po ich zakończeniu obiekt będzie przygotowany na ostateczne zamknięcie.

Proces rekultywacji i robót likwidacyjnych zaplanowano do końca br. Potem na obiekcie przy ul.Wrzosowej prowadzona będzie faza poeksploatacyjna, obejmująca monitorowanie odcieków, badanie wód podfoliowych, odgazowywanie i wykonywanie pomiarów geodezyjno - wysokościowych.

Wszystko wskazuje na to, że termin zostanie dotrzymany. Po likwidacji w ubiegłym roku trzeciej z czterech kwater ku końcowi zmierzają prace związane z ostatnią częścią. Dobiega końca etap wypełniania czaszy materiałami inertnymi (minerały skalne, gruz, kompost), wyłożenia jej specjalną folią oraz formowania skarp. Teraz przyszła kolej na zabezpieczenie i zazielenienie obszaru nieczynnego składowiska.

Na zakończenie pozostawiono wybudowanie ogrodzenia wokół terenu IV kwatery oraz nasadzenia w jej otulinie. W ramach przywracania obszaru po składowisku przyrodzie pojawi się blisko 290 drzew oraz 300 krzewów. Pagórek kwatery przykryje trawa, powstanie zagajnik złożony z bzów, akacji, brzóz, klonów i sosen w uzupełnieniu niskopiennej roślinności (czeremchy i tawuły).

O kontrakt na prace związane z zagospodarowaniem terenu dawnej IV kwatery składowiska ubiega się siedem firm. Ceny dwóch ofert spełniają finansowe warunki zamówienia. Propozycję w wysokości 237 tys. zł   złożyła firma Luxbor z Pyskowic, o 2 tys. zł tańszą przedstawiło przedsiębiorstwo ITC z Baruchowa. Z kolei najdrożej swoje usługi, na 630 tys. zł, wyceniła spółka Fiori z Tarnowskich Gór. Rozstrzygnięcie powinniśmy poznać w najbliższych tygodniach.

Można już ocenić całkowity koszt rekultywacji składowiska. Zrealizowane dotąd i zaplanowane w ostatnim etapie prace pochłoną 13,18 mln zł. Całość środków pochodzi z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Katowic. Warto w tym miejscu podkreślić, że gmina Pyskowice wypełnia obowiązki faktycznie spoczywające na dawnym zarządcy składowiska, spółce Ekofol II. Podmiot, należący do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska z Opola i Katowic, znajduje się w likwidacji, co uniemożliwia mu normalną działalność.    

Samorząd Pyskowic zadbał, by proces zamknięcia i rekultywacji składowiska przebiegał pod kontrolą. Działania w tym względzie monitoruje i nadzoruje powołana do tego celu miejska spółka. Pozwala to zagwarantować standardy ochrony środowiska, co sprawia, że byłe składowisko nie będzie stwarzało zagrożenia dla przyrody i mieszkańców Pyskowic.


Styczeń 2020 r.


Październik 2019 r.


 


Wrzesień 2019 r. - Dzień Otwarty


27.09.2019 r., w towarzystwie zastępcy burmistrza Miasta Pyskowic – Bartosza Straszaka, sekretarza Miasta – Agnieszki Kazubek,  pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego i prezesa spółki “Zaolszany”, zainteresowani mieszkańcy mogli zobaczyć, po raz drugi, postępy prac rekultywacyjnych na obiekcie; mieli możliwość wspiąć się na zrekultywowaną kwaterę III i z jej poziomu zaobserwować  postęp prac na kwaterze IV. Istniała również możliwość zapoznania się z infrastrukturą odgazowania składowiska, systemem monitoringu oraz wagą samochodową do ważenia odpadów zamontowaną na wjeździe na składowisko.


Wrzesień 2019 r. - oświadczenie


 


Czerwiec 2019 r. - rekultywacja postępuje


W związku z licznymi telefonami w sprawie utrzymujących się nieprzyjemnych zapachów, zwłaszcza na terenie południowej części miasta, informujemy, że prace związane z rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Wrzosowej Zarząd spółki „Zaolszany" stara się prowadzić w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców miasta.

Na teren składowiska dowożone są obecnie niezbędne materiały pozwalające na końcowe wypełnienie i zamknięcie obiektu. Wszelkie dostarczane odpady mieszczą się w kodach przewidzianych w procesie rekultywacyjnym i są to m.in.: gruz ceglany, tynki, elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu, minerały (np. piasek i kamienie), żużle, popioły paleniskowe, gleba i ziemia (w tym kamienie), kompost, ustabilizowane komunalne osady ściekowe. Niestety z powodu wysokich temperatur odpady biologicznie czynne wydzielają nieprzyjemne zapachy. W celu likwidacji uciążliwości odpady te będą przesypywane wapnem, oraz zostanie ograniczona liczba dni w tygodniu, w których będą dowożone na składowisko.


 Maj 2019 r.


 


Luty 2019 r. - informacja burmistrza 


W odpowiedzi na pojawiające się wśród mieszkańców pytania o to dlaczego na składowisko wciąż jeżdżą samochody, podzielę się z Państwem wiedzą, którą posiadam licząc, że tym samym dam odpowiedź na wszelkie wątpliwości.

Szanowni mieszkańcy – po udanej i bardzo sprawnej rekultywacji kwatery nr 3, rozpoczęliśmy proces rekultywacji kwatery nr 4.

Kiedy zapadła decyzja o zamknięciu składowiska, Marszałek Województwa Śląskiego nałożył na Gminę obowiązek zamknięcia i rekultywacji obiektu – który należał do dwóch Funduszy Ochrony Środowiska: Opolskiego i Śląskiego. Gmina Pyskowice wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o sfinansowanie tej wielomilionowej inwestycji, jednocześnie biorąc na siebie obowiązek pełnego nadzoru proceduralnego, jakościowego i wykonawczego nad ww. zadaniem.

W tym celu powołana została spółka „Zaolszany", ponieważ Gmina nie może bezpośrednio prowadzić działalności gospodarczej. Spółka ta gromadzi powierzony jej materiał dla wykonawcy rekultywacji wybranego w drodze przetargu. Ten aspekt był dla nas niezmiernie ważny, ponieważ chcieliśmy uniknąć sytuacji, w której Gmina nie miałaby wglądu w to czym i jak są wypełnione kwatery.

Dziś mogę napisać, że udało nam się wyremontować kompleksowo zbiornik odcieków, a także zrekultywować kwaterę nr 3 i wybudować drogę technologiczną prowadzącą do zbiornika. Rozpoczęliśmy również proces wypełniania kwatery nr 4 w celu jej zamknięcia.
Równocześnie mamy pełny wgląd w to co, kiedy i w jakiej ilości jest dostarczane na składowisko.
Oprócz monitoringu zamontowanego na całym obiekcie, rejestratorów umieszczonych na wadze, połączonych z centrum monitoringu w Urzędzie Miejskim, przebieg prac rejestrujemy z drona.

Wypełnianie kwatery nr 4 polega na wypełnieniu kwatery odpadami wskazanymi w decyzji Marszałka Województwa Śląskiego. Na teren składowiska dowożone są zatem niezbędne materiały pozwalające na końcowe wypełnienie i zamknięcie obiektu. Są to m.in.: gruz ceglany, tynki, elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu, minerały (np. piasek i kamienie), żużle, popioły paleniskowe, gleba i ziemia (w tym kamienie), kompost nie nadający się do wykorzystania i ustabilizowane komunalne osady ściekowe.
Ilość pojazdów dojeżdżających do składowiska jest znacznie większa niż w przypadku rekultywacji kwatery nr 3, ponieważ zakres prac na „czwórce" jest znacznie szerszy.

W wypadku kwatery nr 3 wbudowany materiał miał umożliwić jedynie podniesienie rzędnej kwatery do parametrów określonych w projekcie. Zatem proces ten nie wymagał dostarczania dużej ilości materiału przez spółkę „Zaolszany". Ponadto, w ramach procesu rekultywacji zutylizowano odciek zalegający na kwaterze oraz w zbiorniku odcieków. Ułożono geowłókninę separacyjną, której zadaniem jest regulowanie procesu przenikania wód opadowych do bryły składowiska, a także uformowano skarpy, których nachylenia wynikają z projektu technicznego rekultywacji i posiano trawę.

Na kwaterze nr 4 musimy zutylizować odciek i co najważniejsze – wypełnić kwaterę, która musi uzyskać kształt bryły wymaganej w projekcie.
Od poniedziałku do piątku wjeżdżają na składowisko odpady określone w Decyzji Marszałka, a wyjeżdża odciek. Niestety oznacza to, że ilość transportów będzie utrzymywała się na tym samym poziomie.

Jednocześnie chcę podkreślić, że mamy świadomość stanu drogi prowadzącej do składowiska i już czynimy starania, żeby rozwiązać ten problem. 40-sto tonowe pojazdy poruszające się drogą, która i tak była w stanie krytycznym, doprowadziły do jej zniszczenia. W ostatnich dniach miało miejsce spotkanie z Prezesem WFOŚiGP w Katowicach, na którym rozmawialiśmy o drodze technologicznej. Mam nadzieję, że podobnie jak to miało miejsce w przypadku drogi z płyt prowadzącej do zbiornika odcieków, która powstała ze środków funduszu, również w obecnej sytuacji osiągniemy porozumienie.

Przy tej okazji chcę zadeklarować, że jeśli chcielibyście Państwo zobaczyć jak przebiega proces rekultywacji składowiska, to możemy zorganizować dzień otwarty, lub umówić się na indywidualne „oględziny". Z uwagi na fakt, że teren składowiska jest terenem budowy, i zgodnie z obowiązującymi przepisami, konieczne jest zabezpieczenie osób „zwiedzających", proszę tylko o informację zwrotną (na adres burmistrz@pyskowice.pl), że istnieje taka potrzeba.

Burmistrz Miasta
Adam Wójcik

27.02.2019

 

 


Październik 2018 r. - Dzień Otwarty


12.10.2018 r. odbył się Dzień Otwarty na składowisku odpadów przy ul. Wrzosowej w Pyskowicach. W towarzystwie zastępcy burmistrza Miasta Pyskowic – Adama Wójcka, pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego i prezesa spółki “Zaolszany”, zainteresowani mieszkańcy mogli zobaczyć postępy prac rekultywacyjnych na obiekcie.

Gospodarze zapewnili zwiedzającym prawdziwą wspinaczkę, która prowadziła do zrekultywowanej wierzchowiny  kwatery III i zbiornika odcieków, który jest świeżo po procesie renowacji. W trakcie zwiedzania istniała również możliwość zapoznania się z infrastrukturą odgazowania składowiska, systemem monitorigu oraz wagą samochodową do ważenia odpadów zamontowaną na wjeździe na składowisko.

Ostatnim punktem zwiedzania składowiska była IV część kwatery, która obecnie jest przygotowywana do procesu rekultywacji. Zgodnie z harmonogramem prac proces rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów przewidziany jest do końca 2020 r. a po tym czasie, w myśl obowiązujących przepisów prawa, prowadzona będzie faza poeksploatacyjna polegająca na monitorowaniu odcieków, badaniu wód podfoliowych, odgazowaniu i wykonywaniu pomiarów geodezyjno - wysokościowych.

Mamy nadzieję, że inicjatywa Dnia Otwartego na składowisku odpadów i mozliwość zzobaczenia go z bliska zaspokoiła ciekawość a także rozwiała obawy i wątpliwości co do funkcjonowania obiektu.


Sierpień 2018 r.


Trwają prace związane z rekultywacją składowiska odpadów przy ul. Wrzosowej. Aktualnie wykonywane jest ułożenie agrowłókniny, której zadaniem jest regulowanie procesu przenikania wód opadowych do bryły składowiska. Jednocześnie formowane są skarpy, których nachylenia wynikają z projektu technicznego rekultywacji III kwatery składowiska odpadów.

Odpady stanowiące materiał niezbędny do zrekultywowania i zamknięcia III kwatery składowiska wożone są wyłącznie dwa razy w tygodniu, a cały proces monitorowany jest przez Zarząd spółki „Zaolszany" i Gminę Pyskowice m.in. zainstalowanym tam sprzętem wizyjnym.


Czerwiec 2018 r. - informacja


W związku z rozpoczęciem rekultywacji składowiska odpadów przy ul. Wrzosowej informujemy, iż ruch w obrębie obiektu jest wzmożony. Na teren składowiska dowożone są niezbędne materiały pozwalające na końcowe wypełnienie i zamknięcie obiektu. Wszelkie dostarczane odpady mieszczą się w kodach przewidzianych w procesie rekultywacyjnym i są to m.in.: gruz ceglany, tynki, elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu, minerały (np. piasek i kamienie), żużle, popioły paleniskowe, gleba i ziemia (w tym kamienie), kompost, ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

Kwiecień 2018 r. - rekultywacja składowiska rozpoczęta


10 kwietnia 2018 r. podpisana została umowa na realizację zadania związanego z rekultywacją kwatery III składowiska odpadów w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej 20a. Wykonawcą prac jest konsorcjum 3 firm: ABG Grzegorz Oleksa z Siemianowic Śląskich – lider konsorcjum, Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. z Toszka – partner konsorcjum, DER Sp. z o.o. z Lublina – partner konsorcjum, w imieniu których występuje lider ww. konsorcjum. W ślad za podpisaną umową, w dniu 12 kwietnia br. przekazano plac budowy, celem realizacji zadania. W związku z powyższym informujemy, iż ruch w obrębie obiektu będzie wzmożony. W pierwszym etapie ruszają prace związane z wypompowaniem i utylizacją odcieków zgromadzonych w niecce kwatery III oraz w zbiorniku odcieków. W kolejnym etapie rozpoczną się roboty budowlane na kwaterze III.


Grudzień 2017 r. - podpisanie umowy w sprawie dotacji na zamknięcie składowiska


 

15 grudnia 2017 r. zastępca burmistrza Adam Wójcik i skarbnik miasta Dorota Zięba, reprezentujący Pyskowice, oraz zastępca prezesa zarządu Rafał Adamus i dyrektor ekonomiczny i pełnomocnik zarządu Andrzej Waliczek, reprezentujący Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, podpisali umowę na przekazanie ponad 12 mln złotych dotacji na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w Pyskowicach. Załatwienie wszystkich formalności wymagało ogromnego zaangażowania i wielomiesięcznej pracy, której zwieńczeniem jest zawarcie tej umowy. Skutkuje to tym, że Gmina Pyskowice ma zapewnione środki finansowe, by zrealizować zamknięcie składowiska odpadów, który to proces już został rozpoczęty.

Tablica informacyjna

Listopad 2017 r. - gmina przejmuje składowisko


Powołany zarządzeniem Burmistrza Miasta Zespół ds. rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów w Pyskowicach, któremu przewodniczy Sekretarz Miasta Edward Piotrowski finalizuje powierzone mu zadania. Decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach, po długich i trudnych, aczkolwiek konstruktywnych rozmowach wypracowano zasady, na których zgodnie z art. 149 ust. 2 ustawy o odpadach po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji wykonania tych prac wobec zarządzającego tj. firmy „EKOFOL II" S.A. w likwidacji, zadanie to obowiązany jest wykonać burmistrz właściwy ze względu na lokalizację składowiska odpadów. Wobec powyższego przejęcie przez Gminę składowiska od firmy „EKOFOL II" S.A nastąpiło z dniem 07.11.2017 r.

Analizy kosztów tej operacji kalkulowane w różnych wariantach wahały się między 12 a 20 mln. zł. brutto. Ostatecznie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zabezpieczył kwotę 12.255.831,06 zł. w formie bezzwrotnej dotacji, pokrywającej 100 % kosztów kwalifikowanych prac rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów. Na mocy przywołanych powyżej decyzji i instrukcji prowadzenia prac na składowisku odpadów Gmina musi wkrótce rozpocząć prace polegające głównie na usunięciu i neutralizacji odcieków, dopełnieniu neutralnymi odpadami IV kwatery do rzędnej określonej w dokumentacji technicznej oraz wykonaniu warstw okrywy kwatery III i kwatery IV po jej dopełnieniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zabraniającymi prowadzenia działalności gospodarczej przez jednostki samorządu terytorialnego (jst) Gmina Pyskowice powołała w tym celu spółkę prawa handlowego, która będzie zarządzać i administrować zamykanym składowiskiem odpadów. „Zoalszany" sp. z o.o. z siedzibą w Pyskowicach jest spółką, w której 100 % udziałów posiada Gmina Pyskowice i również z dniem 7 listopada 2017 r. zarządzanie składowiskiem przekazano ww. spółce. Jest to istotne ponieważ dopełnienie IV kwatery oraz wykonanie warstw rekultywacyjnych wymaga konieczności używania odpadów. To z kolei budzi obawy, że wybrane w drodze postępowania przetargowego firmy mogłyby dowozić odpady różnego rodzaju, podczas gdy określony w decyzjach ich rodzaj jest oznaczony konkretnymi kodami, co ogranicza je praktycznie do gruzu, kruszyw mineralnych niezawierających asfaltu, tłucznia, żużli paleniskowych z wyłączeniem pyłów, ustabilizowanych komunalnych osadówściekowych, kompostu nie nadającego się do wykorzystania oraz gleby i ziemi. Sytuacja przywożenia na wysypisko odpadów niezgodnie z wyznaczonymi normami miała miejsce na przełomie 2014/2015 r. gdy zarządcą składowiska był ówczesny likwidator firmy „EKOFOL II" S.A. w likwidacji, dlatego Gmina mając to na uwadze zachowuje szczególną ostrożność przeciwdziałając możliwości powtórzenia się tego typu działań. Wskazana powyżej spółka będzie więc miała bezpośrednią kontrolę nad przywożonymi odpadami, a ponadto ze strony Gminy wyznaczeni i zobowiązani do kontrolowania sposobu realizacji zadnia zostali pracownicy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.

Zgodnie z harmonogramem prac proces rekultywacji i zamknięcia składowiska odpadów przewidziany jest do końca 2020 r. a po tym w myśl obowiązujących przepisów prawa prowadzona będzie faza poeksploatacyjna polegająca na monitorowaniu odcieków, badaniu wód podfoliowych, odgazowaniu i wykonywaniu pomiarów geodezyjno - wysokościowych.


Styczeń 2017 r. - powołanie spółki komunalnej dla zamknięcia i rekultywacji składowiska


Na nadzwyczajnej sesji w dniu 23.01.2017 r. Rada Miejska podjęła uchwałę, która umożliwi Burmistrzowi Pyskowic powołanie spółki komunalnej, której zadaniem będzie zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów obojętnych i innych niż niebezpieczne w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej oraz prowadzenie wymaganego prawem 30-letniego okresu poeksploatacyjnego.

 Ze względu na fakt postawienia w stan likwidacji, z przyczyn finansowych, aktualnego zarządcę i właściciela części składowiska odpadów – firmę EKOFOL II S.A. w likwidacji konieczność wykonania rekultywacji i zamknięcia całej instalacji odpadów powierzona zostanie Burmistrzowi Pyskowic, w myśl art. 149 ustawy o odpadach. Od chwili uzyskania informacji o niewypłacalności spółki EKOFOL II S.A. w likwidacji Burmistrz Pyskowic interweniuje u akcjonariuszy spółki, w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, Prokuraturze Rejonowej w Gliwicach oraz u przedstawicieli najwyższych instancji krajowych o pilne podjęcie stosownych decyzji. Ze względu na niewypłacalność firmy EKOFOL II S.A. Burmistrz Pyskowic kwestię zamknięcia i rekultywacji składowiska będzie realizował poprzez powołaną do tego celu spółkę. Przewidując taki scenariusz przygotowano stosowny wniosek, w oparciu o który zapewnione zostało, w postaci promesy, sfinansowanie prac rekultywacyjnych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Powołany przez Burmistrza Pyskowic Zespół ds. rozwiązania sprawy składowiska odpadów dokonał wnikliwej analizy stanu prawnego i technicznego wskazując powołanie spółki celowej jako najbardziej racjonalne rozwiązanie. Aktualnie oczekujemy na decyzje o rekultywacji i zamknięciu składowiska odpadów, które w oparciu o wykonaną ekspertyzę i niezbędne badania, wydane zostaną przez Śląski Urząd Marszałkowski w Katowicach.


Luty 2015 r. - odcieki trafiają do Dramy


Prowadzony stały monitoring składowiska przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej i pracowników Urzędu Miejskiego w Pyskowicach wykazał niepokojące zjawisko przepompowywania odcieków z korony składowiska odpadów bezpośrednio do rzeki Dramy. Brunatny płyn wpływający do rzeki zauważony został 16 lutego br. w godzinach południowych. Z polecenia Burmistrza Miasta wykonano pełną dokumentację fotograficzną. 17 lutego br. stosowne pisma wraz z wnioskiem Burmistrza Miasta oraz wykonanym filmem i zdjęciami pokazującymi wpływ odcieków do rzeki Dramy dostarczono do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do kancelarii Prawnej Likwidatora firmy EKOFOL II S.A w Likwidacji. Informacja o pompowaniu odcieków bezpośrednio do rzeki Dramy może mieć wpływ na opinię WIOŚ, jak również na Likwidatora, który po zapoznaniu się z dokumentacją fotograficzną, w trakcie prowadzonych rozmów, zadeklarował podjęcie radykalnych działań w sprawie zamknięcia składowiska odpadów. 


Styczeń 2015 r. - śledztwo w sprawie zagrożenia dla środowiska


Uzupełniając informację dotyczącą funkcjonowania składowiska odpadów komunalnych informujemy, że pismem z dnia 12 stycznia br. Prokuratura Rejonowa powiadomiła tutejszy Urząd Miejski o wszczęciu śledztwa w sprawie ewentualnego zagrożenia środowiska naturalnego. Również Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska z Katowic w dniu 15 stycznia br. rozpoczął kontrolę prawidłowości eksploatowania składowiska odpadów przez obecnego administratora.

 


Styczeń 2015 r. - podsumowanie działań w sprawie składowiska


Urząd Miejski w Pyskowicach zaniepokojony otrzymaną w lipcu 2014 r. informacją o problemach firmy EKOFOL II S.A. z Bytomia zarządzającą Zakładem Przetwarzania Odpadów Komunalnych i złożonym przez Zarząd S.A. wnioskiem o upadłość, podjął natychmiast szereg działań, do których jest prawnie upoważniony, mających na celu ochronę terenów składowiska odpadów i terenów przyległych.

Skierowano pisma do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i w Opolu jako właścicieli firmy Ekofol, żądając pilnego wykonania prac rekultywacji III – ostatniej kwatery wybudowanej na terenach dzierżawionych od Gminy Pyskowice oraz o przedstawienie programu dalszego funkcjonowania likwidowanej firmy. W otrzymywanych odpowiedziach uzyskaliśmy zapewnienie ze strony właścicieli – akcjonariuszy, że wszystkie zobowiązania dotyczące rekultywacji i prawidłowego funkcjonowania w zakresie wypełnienia i zamknięcia aktualnie użytkowanej IV kwatery składowiska zostaną w pełni zrealizowane. Kolejne pisma wysłane zostały z uwagi na nasze wątpliwości dot. ewentualnego zagrożenia sanitarnego ze strony składowiska odpadów. We wrześniu wystąpiliśmy do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, który z kolei skierował nasze wystąpienie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach jako jedynego podmiotu uprawnionego do przeprowadzania kontroli na składowisku odpadów. Kolejne pisma, w których żądamy rekultywacji III zamkniętej do składowania kwatery składowiska odpadów wysyłane były do Likwidatora EKOFOL II S.A. w dniach 29.10.2014 r. oraz 18.11.2014 r. W związku z brakiem reakcji ze strony likwidowanej firmy oraz wszczęciem intensywnej działalności deponowania odpadów przez firmę, której likwidator zlecił administrowanie składowiskiem, pracownicy Urzędu Miejskiego dokonali w asyście Straży Miejskiej i Policji wizji w dniach 05.12.2014 r. oraz 18.12.2014 r. na terenie składowiska odpadów. Notatki z przeprowadzonych wizji stanowiły załączniki do pism kierowanych w tych dniach do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, w których domagaliśmy się pilnej kontroli w zakresie rodzaju składowanych odpadów i ich ilości. Ze względu na odpowiedź WIOŚ Katowice o planowanej kontroli w miesiącu styczniu 2015 r., interwencje mieszkańców i dalszy intensywny przywóz odpadów, w dniu 9.01.2015 r. stosownym pismem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez zarządcę składowiska zwróciliśmy się do Prokuratury Rejonowej w Gliwicach z prośbą o wszczęcie postepowania w przedmiotowej sprawie. Aktualnie oczekujemy na wyniki kontroli WIOŚ oraz ustaleń Prokuratury i realizację zobowiązań Akcjonariuszy EKOFOL II S.A w likwidacji odnośnie rekultywacji zamkniętej kwatery składowiska odpadów w Pyskowicach.