Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
 • Plan Miasta Pyskowice
 • Wirtualny spacer po Pyskowicach
 • Pyskowicki Budżet Obywatelski
 • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

OPS - Świadczenie wychowawcze 500+

Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci (500+)

 

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego (500+) można składać od 1 sierpnia 2017 r.,

Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres: od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

Druki będą dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Cichej 1.

 

Wnioski na 500+ można składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Cichej 1:

pokój nr 7 – na pierwsze dziecko zależne od dochodu

pokój nr 4 – na kolejne dzieci nie zależnie od dochodu

 

Godziny przyjmowania wniosków:

poniedziałek, wtorek, środa: od 8:00 do 14.30

czwartek: od 8:00 do 16:30

piątek: od 8:00 do 13:00

 

Od 1 sierpnia 2017 r. do odwołania w każdy czwartek będzie można składać wnioski do godziny 18:00.

 

Informacji udziela Aleksandra Rzodkiewicz tel. 32 233 23 55

 

O wszelkich ewentualnych zmianach na bieżąco będziemy informować na stronie internetowej: www.ops.pyskowice.pl oraz www pyskowice.pl

 

Ponadto wnioski można składać w wersji elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego:
– utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (Emp@tia: Platforma e-wnioski)

– udostępnionego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
– banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

 

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do dnia 31 października 2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie przedmiotowego wniosku ustala się od 1 października 2017 r. W związku z powyższym nie ma konieczności składania wniosków w pierwszym/ch tygodniu/ach miesiąca sierpnia.

 

Po dniu 31.10.2017 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca ustawowego okresu.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

 

Kwota świadczenia wynosi 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Kwota świadczenia wychowawczego za niepełny miesiąc ustalana jest proporcjonalnie.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje:

 • matce,
 • ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 • opiekunowi prawnemu dziecka.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1. na pierwsze dziecko

 • jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł (rokiem bazowym jest rok 2016)
 • jeżeli dochód rodziny, której członkiem jest dziecko niepełnosprawne w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł (rokiem bazowym jest rok 2016)

2. na drugie i następnie dziecko/dzieci – niezależnie od dochodu rodziny

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej (tzn. dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie),
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Rokiem bazowym do ustalania prawa będzie rok 2016 r.

 

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

1. oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny (dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego)- (rokiem bazowym jest rok 2014)
2. oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje (rokiem bazowym jest rok 2014) o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość np. świadectwa pracy, dokumenty PIT-11;

 

Ważne: Wyżej wymienionych dokumentów nie załącza osoba, która nie ubiega się o przyznanie świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko (patrz art. 13 ust. 17 ustawy).

 

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego np.:

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.
Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę