ZOPO - Statut

 STATUT
Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych


Rozdział I
Postanowienia ogólne


§1

Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach, zwany dalej "Zespołem", jest jednostką organizacyjną gminy Pyskowice o statusie jednostki budżetowej.


§ 2

Obszarem działania Zespołu jest Miasto Pyskowice.


§ 3

Siedziba Zespołu mieści się w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 3.


§ 4

Bieżący nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Burmistrz Miasta Pyskowice.


§ 5

Zespół może używać skrótu - ZOPO.


Rozdział II
Cele oraz zakres działania i zadania Zespołu


§ 6

Zespół, jako jednostka obsługująca w rozumieniu art. 10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, prowadzi wspólną obsługę jednostek organizacyjnych gminy, określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej w sprawie prowadzenia wspólnej obsługi, zapewniając jednostkom obsługiwanym obsługę w następującym zakresie:
1) realizacji zadań głównego księgowego;
2) obsługi finansowo-księgowej obejmującej:
a) prowadzenie rachunkowości,
b) prowadzenie sprawozdawczości,
c) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
d) prowadzenie kasy,
e) w oparciu o dyspozycje dyrektorów naliczanie i wypłatę wynagrodzeń, zasiłków i innych należności dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
f) prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej pracowników obsługiwanych jednostek oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
g) wykonywanie zadań płatnika w zakresie podatków i pochodnych od wynagrodzeń,
h) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym zatrudnionych,
i) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
j) przygotowywanie dokumentacji płacowej dla pracowników przechodzących na rentę, emeryturę lub inne świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych,
k) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej,
l) prowadzenie obsługi funduszu świadczeń socjalnych,
m) księgowanie dokumentów związanych z realizacją planów finansowych poszczególnych jednostek,
n) rozliczanie opłat wnoszonych z tytułu wychowania przedszkolnego, opieki żłobkowej, żywienia,
o) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zleconych przez kierowników jednostek obsługiwanych,
p) projekty i programy współfinansowane ze środków zewnętrznych;
3) obsługi prawnej;
4) w zakresie spraw kadrowych – prowadzenie akt osobowych dyrektorów obsługiwanych jednostek.

 

§ 7

Zespół realizuje zadania własne gminy w zakresie oświaty, zgodnie z zapisami ustawowymi oraz zasadami określonymi przez gminę, w tym w szczególności :
- przygotowuje projekty właściwych dokumentów służących organom gminy w zakresie
dotyczącym oświaty w gminie,
- opracowuje analizy, prowadzi prace statystyczne i sprawozdawcze z zakresu realizowanych
zadań rzeczowych, zatrudnienia, wynagrodzeń itp.,
- stale współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny,
- wykonuje inne zadania zlecone przez organy gminy,
- prowadzi sprawy pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- prowadzi sprawy dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych.

 

§ 8

Zespół realizuje swoje zadania we współpracy z dyrektorami jednostek obsługiwanych.

 

§ 9

Do zadań Zespołu w szczególności należy:
1. w zakresie spraw dotyczących polityki oświatowej:
1) przygotowanie materiałów dotyczących między innymi :
- ustalenia sieci przedszkoli i szkół oraz granic obwodów szkół,
- zakładania, prowadzenia oraz likwidacji szkół, przedszkoli,
- ustalenia odpłatności za usługi świadczone w przedszkolach,
- sprawdzanie projektów organizacji placówek oświatowych i przedkładanie ich do zatwierdzenia;
2. w zakresie obsługi administracyjno - organizacyjnej :
1) przygotowywanie konkursów dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej, wraz z ich techniczną obsługą,
2) przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem egzaminacyjnym dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz obsługę techniczną komisji egzaminacyjnych,
3) prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli,
4) prowadzenie spraw i dokumentacji kadrowej dyrektorów placówek oświatowych,
5) prowadzenie archiwum byłych pracowników oświaty oraz archiwum zakładowego.

 

Rozdział III
Gospodarka finansowa

 

§ 10

1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych działa jako jednostka budżetowa samodzielnie bilansująca, nie posiadająca osobowości prawnej.
2. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych.
3. Działalność Zespołu finansowana jest ze środków budżetu gminy oraz części oświatowej subwencji ogólnej.


Rozdział IV
Organizacja i Zarządzanie

 

§11

1. Zespołem kieruje dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz.
2. Dyrektora Zespołu zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta.
3. Dyrektor działa jednoosobowo, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta.
4. Dyrektor Zespołu :
- jest przełożonym służbowym pracowników Zespołu,
- zapewnia właściwą organizację pracy Zespołu,
- odpowiada za całokształt działalności Zespołu.
5. Głównego księgowego zatrudnia i zwalnia dyrektor Zespołu.

 

§ 12

Zespół posiada strukturę bezwydziałową, a organizację Zespołu określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez dyrektora Zespołu.


Rozdział V
Postanowienia końcowe


Zmiana postanowień Statutu dokonywana jest w trybie analogicznym jak jego uchwalenie.

 

 

Opracowano na podstawie:

  • Uchwały nr V/58/2003 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 22.01.2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/124/95 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 25.04.95 w sprawie utworzenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach, z późn. zm.,
  • Uchwały nr XXV/178/2016 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pyskowicach.