Klucz do przyszłości - Gimnazjum nr 1


 

Miasto Pyskowice było beneficjentem projektu „Klucz do przyszłości" – Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu było podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w obszarze kompetencji matematyczno-przyrodniczych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego poprzez organizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

  • Docelowa liczba uczniów objętych projektem: 133.
  • Wartość projektu ogółem: 474 717,54 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 436 740,14 zł.
  • Wartość zakupionych pomocy dydaktycznych i sprzętu multimedialnego: 69 742,15 zł.
  • Okres realizacji projektu: od 01.09.2012 r. do 31.07.2014 r.